Αρ. Απόφασης: 269/2019

Ημερομηνία: 07/10/2019

Θέμα: Παράβαση όρων της υπ’ αριθμόν Ε116/2007 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας από την εταιρεία Σ.Π. Λαγός Φάρμα Λτδ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του αρθρου 27 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Ότι η εταιρεία Σ.Π. Λαγός Φάρμα Λτδ έχει παραβιάσει το άρθρο 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων και τους υπ’ αριθμόν 6, 8 και 18 όρους της υπ’ αριθμόν Ε116/2007 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας.
  2. Ότι δεν υπάρχει περιθώριο επανόρθωσης των πιο πάνω παραβάσεων από την εταιρεία Σ.Π. Λαγός Φάρμα Λτδ, καθότι η επέκταση του σταθμού και η παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι 5ΜW έχει τελεσθεί χωρίς την εκ των προτέρων έγκριση της ΡΑΕΚ.
  3. Όπως επιβάλει διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Σ.Π. Λαγός Φάρμα Λτδ, ύψους δέκα χιλιάδων Ευρώ €10.000, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  4. Όπως επιδώσει την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Σ.Π. Λαγός Φάρμα Λτδ.
  5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.