Αρ. Απόφασης: 272/2020

Ημερομηνία: 28/08/2020

Θέμα: 
Απόρριψη της υπ’ αριθμόν 1540 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κ.4(3) της ΚΔΠ 538/2004, και αφού εκτίμησαν ότι ο αιτητής δεν έχει επιδείξει οποιοδήποτε ενδιαφέρον για προώθηση της αίτησής του, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 1540 αίτηση της εταιρείας M. Antoniades Farm Ltd (ΗΕ 96579) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, με βιοαέριο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,2MW, στο Φ/Σχ. 29/21, τεμάχια 604 και 605, στο Μένικο, της επαρχίας Λευκωσίας. 
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία M. Antoniades Farm Ltd (ΗΕ 96579) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.