Αρ. Απόφασης: 271/2020

Ημερομηνία: 28/08/2020

Θέμα: 
Απόρριψη της υπ’ αριθμόν 810 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και του κ.4(3) της ΚΔΠ 538/2004, και αφού εκτίμησαν ότι η αίτηση δεν μπορεί να θεωρηθεί πλήρης, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 810 αίτηση της εταιρείας Cypra Bionergy Ltd (ΗΕ 158894) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, με βιοαέριο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,85MW, στο Φ/Σχ. 40/23Ε2, τεμάχια 153, 246 και 247, στην Αραδίππου, της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Cypra Bionergy Ltd (ΗΕ 158894) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.