Αρ. Απόφασης: 263/2019

Ημερομηνία: 26/09/2019

Θέμα: Παρατάσεις Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, για εμπορική χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης των πιο κάτω Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1736-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1790-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1804-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1805-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1814-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1788-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1789-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  8. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1883-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  9. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1884-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.