Αρ. Απόφασης: 262/2020
 
Ημερομηνία: 18/08/2020
 
Θέμα: Όροι Εντολής ΑΗΚ (ΔΣΔ) για Μικρές Eγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Παραγωγής Hλεκτρισμού Eνταγμένες σε Σχέδια Συμψηφισμού Μετρήσεων (net-metering), Συμψηφισμού Λογαριασμών (net-billing)

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2020 υπ’ αριθμόν 52/2020 τέθηκε ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2020, Παράρτημα I.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, (Ν.122(Ι)/2003), και ειδικότερα:
  • το άρθρο 24(1)(ιθ), όπου προνοείται η ανάπτυξη ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών συστημάτων που είναι προσανατολισμένα στον καταναλωτή και να προωθήσει την επάρκεια συστημάτων, της ενεργειακής απόδοσης καθώς και της ενσωμάτωσης της μεγάλης και μικρής κλίμακας παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας από ανανεώσιμες πηγές και της κατανεμημένης παραγωγής ενέργειας, τόσο στο πλέγμα μεταφοράς όσο και στο πλέγμα διανομής,
  • το άρθρο 24(1)(κδ), όπου προνοείται η προώθηση της ενεργειακής απόδοσης συνιστώντας στις επιχειρήσεις ηλεκτρισμού να βελτιστοποιήσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τιμολόγησης, ή τη θέσπιση ευφυών συστημάτων μέτρησης ή ευφυών πλεγμάτων,
  • το άρθρο 34, όπου προνοείται η απαγόρευση οποιασδήποτε δραστηριότητας στην αγορά ενέργειας χωρίς άδεια από την ΡΑΕΚ,
  • το άρθρο 35, όπου προνοούνται οι τυχόν εξαιρέσεις από κατοχή άδειας και συγκεκριμένα προνοείται ότι η ΡΑΕΚ δύναται να παρέχει εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής άδειας για παραγωγή ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ισχύος μέχρι 5 MW υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως ήθελε καθορίσει,
 • τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοσης Αδειών Κανονισμών του 2004, και των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Τέλη Αδειών Κανονισμών, ΚΔΠ 538/2004 και ΚΔΠ 467/2004,  
 • τους στόχους και πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για απλοποίηση και διεκπεραίωση με ταχείες διαδικασίες της αδειοδότησης, ειδικά για μικρά έργα ανανεώσιμης ενέργειας, όπως είναι οι ηλιακές εγκαταστάσεις στέγης, για να προωθηθεί η υιοθέτηση ανανεώσιμης ενέργειας από τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τους πολίτες για αυτοκατανάλωση,
 • τον περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Νόμο του 2013,
 • το «Σχέδιο για Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας για Ιδία Κατανάλωση» του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2020,
 • την υπ’ αριθμόν 920/2013 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 08/07/2013 με την οποία η ΑΗΚ υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) ορίστηκε από τη ΡΑΕΚ ως φορέας υλοποίησης της Κατηγορίας του Σχεδίου συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) και
 • την υπ’ αριθμό 204/2020 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23/6/2020, για το καθεστώς μικρών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρισμού ενταγμένα σε Σχέδια του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εκτίμησαν ότι η απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης μικρών εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση με την μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) και/ή συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing), συμβάλλει στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στη βάση των διαμειφθέντων,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να ορίσουν την ΑΗΚ υπό την ιδιότητα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ως φορέα υλοποίησης για όλες τις εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι 10KW που εμπίπτουν στις Κατηγορίες του Σχεδίου Συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) και Συμψηφισμού λογαριασμών (net billing), έτσι όπως καθορίζεται επακριβώς στους Όρους Εντολής, οι οποίοι επισυνάπτονται ως Παράρτημα II.
 2. Η απόφαση αυτή και οι συνημμένοι Όροι Εντολής να γνωστοποιηθούν στον ΔΣΔ για άμεση εφαρμογή.