Αρ. Απόφασης: 260/2020

Ημερομηνία: 11/08/2020

Θέμα: 
Αίτηση Τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του κανονισμού 13(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004), και, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εκδώσουν ειδοποίηση, δυνάμει του κανονισμού 13(2) της ΚΔΠ 538/2004, αναφέροντας ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί  στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ32-2008 Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, αιολικό πάρκο, της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd σύμφωνα με τα πιο κάτω:
    1. την αντικατάσταση των 7 ανεμογεννητριών Vensys 100, ονομαστικής ισχύος 2,5MW, με 3 ανεμογεννήτριες Enercon E-138 ονομαστικής ισχύος 4,2MW,
    2. την τροποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος της Άδειας Κατασκευής από 16,5MW σε 12MW και τον περιορισμό της ισχύος των 3 ανεμογεννητριών στα 4MW έκαστη, και
    3. την χωροθέτηση του σταθμού παραγωγής στο Φ/Σχ. 40/23 και 40/24, τεμάχιο 351, στα Κελλιά, της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Η ειδοποίηση για την πρόθεση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd και να αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 13(3). 
  3. Ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή καθορίζεται στις τριάντα (30) μέρες, δυνάμει του κανονισμού 13(2)(γ) της ΚΔΠ 538/2004.