Αρ. Απόφασης: 257/2020

Ημερομηνία: 11/08/2020

Θέμα: 
Παράβαση Όρου της Υπ’ Αριθμόν Ε2580-2020 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Ότι η εταιρεία Sunrea Energy Ltd (ΗΕ 278784) έχει παραβιάσει τον όρο 11 της υπ’ αριθμόν Ε2580-2020 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας.
  2. Όπως επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία Sunrea Energy Ltd (ΗΕ 278784), ύψους χιλίων εφτακοσίων οχτώ ευρώ και εξήντα σεντς €1708,60, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με την φύση, σοβαρότητα και διάρκεια της παράβασης.
  3. Να εγκρίνουν την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων της υπ’ αριθμόν Ε2580-2020 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας σύμφωνα με τις εξασφαλίσεις της συμφωνίας δανειοδότησης, όπως αυτή υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ.
  4. Όπως επιδώσουν την παρούσα Απόφαση στην εταιρεία Sunrea Energy Ltd (ΗΕ 278784).