Αρ. Απόφασης: 252/2019
 
Ημερομηνία: 17 Σεπτεμβρίου 2019
 
Θέμα: Παρακολούθηση Διαδικασίας για την Πλήρη Εγκατάσταση και Λειτουργία Από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του Λογισμικού MDMS (Meter Data Management System)
 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018,
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 05/2017 περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εγκατάσταση και Λειτουργία από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του Λογισμικού MDMS (Meter Data Management System) (ΡΑ 05/2017),
  • Το γεγονός ότι παρήλθε το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε με τη ΡΑ 05/2017 για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής του λογισμικού MDMS, ήτοι η 1η Απριλίου 2019,
  • Τους λόγους που επικαλείται ο ΔΣΔ για τις καθυστερήσεις εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος της ΡΑ 05/2017, όπως αυτοί αναφέρονται στις σχετικές μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν κυρίως εμπόδια, καθυστερήσεις ή/και σφάλματα που προέκυψαν κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού 88/2017 από τον ΔΣΔ, στο πλαίσιο της εφαρμογής των γενικών αρχών και της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων,
  • Όλη τη σχετική αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΔ,
  • Τη σημαντικότητα της πλήρους εμπορικής λειτουργίας του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού, που συνιστά μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της ΡΑΕΚ,
 
και αφού εξέτασε και μελέτησε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της, και εκτίμησε ότι ο λόγος που κατά το μάλλον συνέτεινε στην αδυναμία εφαρμογής και ολοκλήρωσης του χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του ΜDΜS, ως προνοείται από τη ΡΑ 01/2017, φαίνεται να σχετίζεται κυρίως με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και την εφαρμογή της από το ΔΣΔ, ο έλεγχος της οποίας δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΡΑΕΚ,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Όπως συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις ενέργειες του ΔΣΔ προς το σκοπό της πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας του ΜDΜS και επεμβαίνει όπου έχει εκ του Νόμου αρμοδιότητα.
  2. Όπως δώσει οδηγίες στον ΔΣΔ να ενημερώνει με μηνιαίες εκθέσεις τη ΡΑΕΚ για κάθε πρόοδο που σημειώνεται για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του MDMS.
  3. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.