Αρ. Απόφασης: 251/2019
 
Ημερομηνία: 17 Σεπτεμβρίου 2019
 
Θέμα: Παρακολούθηση Διαδικασίας για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού
 
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
  • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018,
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΡΑ 01/2017),
  • Τα σχετικά χρονοδιάγραμματα που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ για την εφαρμογή της ΡΑ 01/2017 μέσω μηνιαίων Εκθέσεων Προόδου, 
  • Το γεγονός ότι παρήλθε το χρονοδιάγραμμα που τέθηκε με τη ΡΑ 01/2017 για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού, ήτοι 1η Ιουλίου 2019,
  • Τους λόγους που επικαλείται ο ΔΣΜΚ για τις καθυστερήσεις εφαρμογής του χρονοδιαγράμματος της ΡΑ 01/2017, όπως αυτοί αναφέρονται στις σχετικές μηνιαίες Εκθέσεις Προόδου, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν εμπόδια, καθυστερήσεις ή/και σφάλματα που προέκυψαν κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού 1/2018 – “The provision of services for the supply of a Market Management System for the Cyprus Electricity Market (Software and Hardware)”, στο πλαίσιο της εφαρμογής των γενικών αρχών και της νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων, με αποτέλεσμα τη μη κατακύρωση και ακολούθως την ακύρωση του εν λόγω Διαγωνισμού,
  • Όλη τη σχετική αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ,
  • Τη σημαντικότητα της πλήρους εμπορικής λειτουργίας του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού, που συνιστά μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της ΡΑΕΚ,
 
και αφού εξέτασε και μελέτησε ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της, και εκτίμησε ότι ο λόγος που κατά το μάλλον συνέτεινε στην αδυναμία εφαρμογής και ολοκλήρωσης του χρονοδιαγράμματος για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού, ως προνοείται από τη ΡΑ 01/2017, φαίνεται κυρίως να σχετίζεται με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων και την εφαρμογή της από το ΔΣΜΚ, ο έλεγχος της οποίας δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών της ΡΑΕΚ,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Όπως συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις ενέργειες του ΔΣΜΚ προς το σκοπό της πλήρους εμπορικής λειτουργίας του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού και επεμβαίνει όπου έχει εκ του Νόμου αρμοδιότητα.
  2. Όπως δώσει οδηγίες στον ΔΣΜΚ να συνεχίσει να ενημερώνει με μηνιαίες εκθέσεις τη ΡΑΕΚ για κάθε πρόοδο που σημειώνεται για την πλήρη εμπορική λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
  3. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας, η παρούσα Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.