Αρ. Απόφασης: 249/2021

Ημερομηνία: 03/08/2021 

Θέμα: 
Απόρριψη Αίτησης Μεταβίβασης Ε2104-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, ασκώντας τις εξουσίες τους σύμφωνα με το άρθρο 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι δεν υφίσταται αντικείμενο για την εξέταση της αίτησης μεταβίβασης καθότι ο αδειούχος με επιστολή τού απέσυρε την αίτηση μεταβίβασης, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να απορρίψουν την αίτηση μεταβίβασης της υπ’ αριθμόν Ε2104-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας της εταιρείας Bioland Project 17 Ltd (ΗΕ 374222) στην εταιρεία Bioland Project 89 Ltd (ΗΕ 394025).
  2. Να απορρίψουν την αίτηση της εταιρείας Bioland Project 89 Ltd (ΗΕ 394025) για να της μεταβιβαστεί η υπ’ αριθμόν Ε2104-2018 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας της εταιρείας Bioland Project 17 Ltd (ΗΕ 374222).
  3. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Bioland Project 17 Ltd (ΗΕ 374222)  και στην εταιρεία Bioland Project 89 Ltd (ΗΕ 394025), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.