Αρ. Απόφασης: 243/2017
 
Ημερομηνία: 14 Νοεμβρίου 2017
 
Θέμα: Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες Δυνάμει του Άρθρου 102 του Περί Ρύθμισης Της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νομού  
 
 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 (ο Νόμος),
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 80 του Νόμου η οποία προβλέπει για την εφαρμογή Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού,
  • Την Απόφαση 118/2017 ημερομηνίας 26/06/2017 η οποία προβλέπει για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2017,
  • Την Απόφαση 163/2017 ημερομηνίας 04/08/2017 η οποία προβλέπει τις Διευκρινιστικές Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
  • Ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 102(1) του Νόμου, για να διευκολυνθεί η δημιουργία εύρυθμων και διαφανών αγορών λιανικής στην Κοινότητα, η ΡΑΕΚ μεριμνά ώστε οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, των επιχειρήσεων προμήθειας και των πελατών και, εφόσον είναι αναγκαίο, άλλων συντελεστών της αγοράς, να καθορίζονται στις συμβατικές ρυθμίσεις, τις δεσμεύσεις προς πελάτες, τους κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων και την ευθύνη των μετρήσεων,
  • Ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 102(2) του Νόμου, οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δημοσιοποιούνται, στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών και των προμηθευτών στα δίκτυα και υπόκεινται στην εξέταση και έγκριση της ΡΑΕΚ,
Και αφού εξέτασαν τους υποβληθέντες Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες Δυνάμει του Άρθρου 102 του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν.122(Ι)/2003,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
Την έγκριση των Κανόνων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες δυνάμει του άρθρου 102 του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν.122(Ι)/2003.
 
Οι εν λόγω Κανόνες Προμήθειας θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα έχουν δεσμευτική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.