Αρ. Απόφασης: 24/2020
 
Ημερομηνία: 17 Ιανουαρίου 2020
 
Θέμα: Ένσταση Εταιρείας ICR Cyprus Resort Development Co Limited Αναφορικά με τον Επιμερισμό του Κόστους Συστήματος Μεταφοράς που Επιβλήθηκε με την Προκαταρκτική Προσφορά (Προκαταρκτικοί Όροι) που Επιδόθηκαν από τον ΔΣΔ για την Ηλεκτροδότηση του Casino Resort

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 05/2020, και σε συνέχεια των Αποφάσεων Αρ. 345/2019 και Αρ. 372/2019 της ΡΑΕΚ, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • η επιστολή της εταιρείας ICR Cyprus Resort Development Co Limited ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019, με την οποία έχει υποβάλει την ένστασή της στους Προκαταρκτικούς Όρους Σύνδεσης του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ) για τους σκοπούς ηλεκτροδότησης του Casino Resort,
 • οι τελικοί Προκαταρκτικοί Όροι Σύνδεσης του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) προς τον ΔΣΔ για ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων της ανάπτυξης του «Casino Resort» στο Ζακάκι Λεμεσού, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2019,
 • τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) για τα έτη 2017-2026, 2018-2027 και 2019-2028 του ΔΣΜΚ,
 • η μελέτη του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) (Μάρτιος 2019) με τίτλο «Νέος Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» 132/11-22kV κλειστού τύπου GIS 2x40MVA και διασύνδεση του με τον Υ/Σ Μεταφοράς «Πολεμίδια» 132kV»,
 • τα έγγραφα του Διαγωνισμού Αρ. 307/2018 που προκήρυξε ο ΙΣΜ στις 3 Μαΐου 2019 με τίτλο «132 kV Indoor GIS Zakaki Substation and Ancillary Equipment” για την αγορά του απαιτούμενου εξοπλισμού εγκαθίδρυσης του νέου Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι»,
 • οι Προκαταρκτικοί Όροι Σύνδεσης (Σεπτέμβριος 2019) του ΔΣΔ προς τον αιτητή ICR Cyprus Resort Development Co Limited για τους σκοπούς ηλεκτροδότησης του Casino Resort,
 • η υφιστάμενη πολιτική χρέωσης του ΔΣΜΚ «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για σύνδεση παραγωγών και πελατών στο Σύστημα Μεταφοράς / Διανομής» η οποία είναι σε ισχύ από 01 Ιανουαρίου 2013,  
 • η υφιστάμενη πολιτική χρέωσης του ΔΣΔ «Νέα Πολιτική Χρέωσης – 30 Ιουλίου 2013», 
 • η Γνωμάτευση του εμπειρογνώμονα με τίτλο «Επιμερισμός Κόστους Συστήματος Μεταφοράς για την ηλεκτροδότηση του Casino Resort Λεμεσού – Ιανουάριος 2020».
 
Τέθηκε επίσης ενώπιον της ΡΑΕΚ σχετική αλληλογραφία καθώς και τα πρακτικά των συναντήσεων που διεξήχθησαν στα γραφεία της ΡΑΕΚ μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ήτοι: 
 • 17 Οκτ 2019 (συμμετέχοντες ΔΣΜΚ και ΔΣΔ)
 • 06 Νοε 2019 (συμμετέχοντες ICR Cyprus Resort Development Co Limited, ΔΣΜΚ και ΔΣΔ)
 • 11 Νοε 2019 (συμμετέχοντες ΙΣΜ
 • 12 Νοε 2019 (συμμετέχοντες ΡΑΕΚ και ΔΣΜΚ),
 • 15 Νοε 2019 (συμμετέχοντες ICR Cyprus Resort Development Co Limited)
 • 6 Δεκ 2019 (συμμετέχοντες ICR Cyprus Resort Development Co Limited
 • 13 Ιαν 2020 (συμμετέχοντες πρώην Διευθυντής ΔΣΜΚ)
 • 14 Ιαν 2020 (συμμετέχοντες τέως Διευθυντής ΔΣΜΚ). 
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη: 
 • Τους τελικούς Προκαταρκτικούς Όρους Σύνδεσης του ΔΣΜΚ προς τον ΔΣΔ για ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων της ανάπτυξης του «Casino Resort» στο Ζακάκι Λεμεσού, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2019, ούτως ώστε ο ΔΣΔ να τους χρησιμοποιήσει και να καταστεί ικανός για την έκδοση όρων σύνδεσης προς τον αιτητή (εταιρεία ICR Cyprus Resort Development Co Limited), σύμφωνα με τους οποίους, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι: 
  • Οι εν λόγω Προκαταρκτικοί Όροι Σύνδεσης είναι ενδεικτικοί για σκοπούς προϋπολογισμού και υπόκεινται σε διαφοροποίηση λαμβάνοντας υπόψη, τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου και τυχόν νέα δεδομένα που πιθανόν προκύψουν, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Σύμβασης Σύνδεσης. 
  • Το κεφαλαιουχικό κόστος (ΚΚ) έχει καθοριστεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΠΑΣΜ) 2019-2028 στηρίζεται στη μέθοδο επιμερισμού κεφαλαιουχικής δαπάνης με βάση το απαιτούμενο φορτίο και την εξασφαλισμένη ισχύ του νέου Υ/Σ Μεταφοράς. Κατά συνέπεια ο συντελεστής επιμερισμού καθορίζεται ως σ = 9/40 = 0,225. 
  • Η κεφαλαιουχική δαπάνη σύνδεσης (ΚΔΣ), η οποία είναι το άθροισμα του ΚΚ και των διοικητικών εξόδων (ΔΕ) του ΔΣΜΚ, κατά το χρόνο ετοιμασίας της Σύμβασης Σύνδεσης είναι δυνατόν με βάση τα τότε ισχύοντα δεδομένα να υπάρξει διαφοροποίηση των ποσών της ΚΔΣ, που μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως διαφοροποίηση τεχνικής μελέτης, διαφοροποίηση ποσοτήτων αναγκαίου εξοπλισμού, διαφοροποίηση μοναδιαίων τιμών, κλπ. 
 • Την ένσταση που έχει υποβάλει η εταιρεία ICR Cyprus Resort Development Co Limited στη ΡΑΕΚ με την επιστολή της, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2019, για τους πιο κάτω λόγους: 
  • Μη συμπερίληψη του Υποσταθμού (Υ/Σ) Μεταφοράς «Ζακάκι» στα προηγούμενα ΔΠΑΣΜ. 
  • Διαφωνία στον επιμερισμό του Κόστους Μεταφοράς με συντελεστή 9/40 που έχει επιβάλει ο ΔΣΜΚ λόγω του ότι δεν προνοείται πουθενά τέτοια μεθοδολογία με το πιο κάτω δικαιολογητικό: 
   • Προσπάθεια κάλυψης του τρόπου επιμερισμού με συντελεστή 9/40 μέσω της υποβολής και έγκρισης του από το ΔΠΑΣΜ 2019-2028, η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί βάσιμη δικαιολογία. 
   • Ο νέος Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» δεν μπορεί να θεωρηθεί 2x40 MVA για σκοπούς επιμερισμού του κόστους καθότι ανεγείρεται εξ αρχής ως ένας Υ/Σ Μεταφοράς 3x40 MVA, μείον μιας συσκευής μετασχηματιστή. Συνεπώς, θα έπρεπε να ήταν η χρήση του συντελεστή 9/80. 
   • Δεν γίνεται αντιληπτό η χρέωση στη βάση του συντελεστή των 9/40 για το διπλό κύκλωμα καλωδίων 132 kV.  
  • Δυσαρέσκεια και πλήρη διαφωνία για αυθαίρετες και αντινομικές πράξεις και ενέργειες της ΑΗΚ, του ΔΣΔ και του ΔΣΜΚ.
 • Το ΔΠΑΣΜ 2017-2026, το οποίο προνοούσε την εγκαθίδρυση Πρωτεύοντος Υ/Σ 22kV «Α’ Βιομηχανική Λεμεσού» στη Λεμεσό, τα έτη 2018/2019, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:
  • Ο Υ/Σ θα τροφοδοτηθεί από τον Υ/Σ Μεταφοράς «Πολεμίδια» και θα αναλάβει το φορτίο της Α’ Βιομηχανικής Λεμεσού, του νέου λιμανιού και των περιοχών Ζακάκι και Τσιερκέζοι.
  • Η δημιουργία του Πρωτεύοντα Υ/Σ «Α’ Βιομηχανική Λεμεσού» προϋποθέτει και την εγκατάσταση του τρίτου Μ/Σ στον Υ/Σ «Πολεμίδια» που περιλαμβάνεται ήδη στο ΔΠΑΣΜ.
  • Το συνολικό φορτίο του Υποσταθμού θα ανέλθει γύρω στα 15MVA. Ο Υποσταθμός θα αποφορτίσει τον Υ/Σ Μεταφοράς «Ομόνοια». Ως εκ τούτου δεν θα προχωρήσει η αναβάθμιση του Υ/Σ Μεταφοράς «Ομόνοια» με τρίτο μετασχηματιστή.
  • Ο προτεινόμενος Πρωτεύων Υ/Σ «Α’ Βιομηχανική Λεμεσού» θα μπορεί να μετατραπεί σε Υποσταθμό Μεταφοράς στο μέλλον, όταν και εφόσον χρειαστεί. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη εξασφαλιστεί χώρος στη Βιομηχανική Περιοχή για Υποσταθμό Μεταφοράς κλειστού τύπου “GIS”, για τρεις Μετασχηματιστές Ισχύος των 40MVA 132/22-11kV, αλλά θα ανεγερθεί κτίριο και εγκατασταθεί εξοπλισμός για Πρωτεύοντα Υποσταθμό τα έτη 2018-2019.
 • Το ΔΠΑΣΜ 2018-2027, το οποίο επίσης προνοούσε την εγκαθίδρυση Πρωτεύοντος Υποσταθμού 22kV «Α’ Βιομηχανική Λεμεσού» στη Λεμεσό, τα έτη 2018/2019, με τις ίδιες επισημάνσεις που αναφέρονταν στο ΔΠΑΣΜ 2017-2026, αλλά με την προσθήκη:
  • Η αναμενόμενη εγκαθίδρυση καζίνου στην περιοχή ίσως διαφοροποιήσει την εγκαθίδρυση του Υ/Σ. Αυτό θα εξεταστεί στο επόμενο ΔΠΑΣΜ. 
 • Το ΔΠΑΣΜ 2019-2028, στο οποίο έχει συμπεριληφθεί πρόνοια για την εγκαθίδρυση νέου Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» με την ανάπτυξη του Καζίνου στην περιοχή Ζακάκι Λεμεσού. Για τους σκοπούς του ΔΠΑΣΜ 2019-2028 το προϋπολογιζόμενο κόστος για την κατασκευή του νέου Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» εξαιρεί το μερίδιο του Αιτητή (εννέα σαρακοστά (9/40 - σύμφωνα με την αιτουμένη ισχύ φορτιού) του συνολικού κόστους).
 • Τη μελέτη του ΙΣΜ (Μάρτιος 2019) με τίτλο «Νέος Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» 132/11-22kV κλειστού τύπου GIS 2x40MVA και διασύνδεση του με τον Υ/Σ Μεταφοράς «Πολεμίδια» 132kV», στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι:  
  • Ο ΔΣΔ αφού έκρινε ότι από το υφιστάμενο Σύστημα Διανομής δεν είναι δυνατή η τροφοδοσία της νέας ανάπτυξης (Casino Resort), εισηγήθηκε στον ΔΣΜΚ την ανέγερση ενός νέου Υ/Σ Μεταφοράς εξασφαλισμένης ισχύος 40MVA, με την ονομασία «Ζακάκι» και ο ΔΣΜΚ ενέκρινε την ανέγερσή του εν λόγω Υ/Σ Μεταφοράς. 
  • Ο νέος Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» θα εξυπηρετεί εκτός της ανάπτυξης του Casino Resort και άλλα υφιστάμενα και μελλοντικά φορτία της περιοχής. 
  • Η εγκαθίδρυση του νέου Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» επιφέρει κατάργηση άλλων έργων της περιοχής όπως ο Πρωτεύων Υποσταθμός «Α΄ Βιομηχανική Λεμεσού» σύμφωνα με το ΔΠΑΣΜ 2019-2028. 
  • Ο Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» θα λειτουργεί αρχικά με δύο Μ/Σ Ισχύος 40MVA με όλες τις αναγκαίες πρόνοιες για τη μελλοντική εγκατάσταση και τρίτου Μ/Σ. 
  • Το υφιστάμενο φορτίο της περιοχής που αναμένεται να αναλάβει με τη λειτουργία του ο νέος Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι», είναι της τάξης των 22MVA περίπου. Αυτό μαζί με το φορτίο της νέας ανάπτυξης (Casino Resort) αναμένεται να ξεπεράσει τα 30MVA ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο το φορτίο πιθανό να ξεπεράσει την εξασφαλισμένη ισχύ του Υ/Σ (40MVA) και να εγκατασταθεί και ο τρίτος Μ/Σ. 
 • Τις τοποθετήσεις του πρώην Διευθυντή ΔΣΜΚ και του τέως Διευθυντή ΔΣΜΚ ότι είχε διαφανεί στο παρελθόν η ανάγκη αύξησης της δυναμικότητας ισχύος της γύρω περιοχής και δη (α) ο νέος Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι», ο οποίος εντάχθηκε στο εν ισχύ ΔΠΑΣΜ 2019-2028, αντικαθιστά πλήρως την ανάγκη εγκαθίδρυσης του Πρωτεύοντος Υ/Σ 22kV «Α’ Βιομηχανική Λεμεσού» στη Λεμεσό που προνοείτο στα προηγούμενα ΔΠΑΣΜ και (β) ο Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» είναι ορθά δυναμικότητας 80MVA για την εξυπηρέτηση των αναμενόμενων φορτίων της περιοχής.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν τα πιο κάτω σημεία:
 • Εκ πρώτης όψεως έγιναν ενέργειες από τα εμπλεκόμενα μέρη εκτός θεσμικού πλαισίου και οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 
 • Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη για έργα Μεταφοράς που εξ αρχής αναπτύσσονται ώστε να εξυπηρετούν ταυτόχρονα συγκεκριμένους αιτούντες και ανάγκες του δικτύου, χωρίς να έχουν προηγουμένως συμπεριληφθεί στο ΔΠΑΣΜ.
 • Κατά τον ΔΣΜΚ, η συγκεκριμένη πρακτική χρέωσης κατοχυρώνεται μέσω της ρητής αναφοράς που γίνεται σε αυτή στο εγκεκριμένο από τη ΡΑΕΚ ΔΠΑΣΜ 2019-2028, συναρτώντας μάλιστα την υλοποίηση του νέου Υ/Σ από τον συγκεκριμένο τρόπο χρέωσης του νέου καταναλωτή. Η επιλογή του συγκεκριμένου τρόπου χρέωσης δεν αντιβαίνει μεν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά ούτε και προβλέπεται ρητώς από αυτό, συνιστώντας μια ad hoc θεώρηση που επί της αρχής είναι ορθολογική και σύμφωνη με διεθνώς καθιερωμένες πρακτικές χρέωσης. Ωστόσο η θεώρηση αυτή είναι εξεταστέα ως προς την πρακτική της εφαρμογή, δηλαδή ως προς τον ακριβή τρόπο υπολογισμού και επιμερισμού του χρεωστέου κόστους έργων Μεταφοράς, ο οποίος επιδέχεται πολλαπλές εναλλακτικές προσεγγίσεις.
 • Ο ΔΣΜΚ, χωρίς να έχει προηγηθεί επί τούτου εξέταση και αξιολόγηση από τη ΡΑΕΚ, υπέβαλε την εισήγησή του για ένταξη του νέου Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι» στο ΔΠΑΣΜ 2019-2028 και χωρίς να τεκμηριώσει τον τρόπο επιβολής του προϋπολογιζόμενου κόστους για την κατασκευή του και του μεριδίου του Αιτητή (εννέα σαρακοστά (9/40 - σύμφωνα με την αιτουμένη ισχύ φορτιού) του συνολικού κόστους).
 • Η υφιστάμενη πολιτική χρέωσης του ΔΣΜΚ «Βασικές Αρχές Πολιτικής Χρέωσης για σύνδεση παραγωγών και πελατών στο Σύστημα Μεταφοράς / Διανομής», η οποία είναι σε ισχύ από 01 Ιανουαρίου 2013, χρήζει αναθεώρησης στα πλαίσια εφαρμογής των αντίστοιχων προνοιών της Νομοθεσίας.  
 • Η υφιστάμενη πολιτική χρέωσης του ΔΣΔ «Νέα Πολιτική Χρέωσης – 30 Ιουλίου 2013», χρήζει αναθεώρησης στα πλαίσια εφαρμογής των αντίστοιχών προνοιών της νομοθεσίας. 
 • Ο ΔΣΜΚ κατά τον επιμερισμό του κόστους στον Αιτητή με συντελεστή 9/40 έλαβε υπόψη, πέραν του τυποποιημένου Υ/Σ Μεταφοράς εξασφαλισμένης ισχύος 40 MVA, το συνολικό κόστος διπλού κυκλώματος τροφοδοτικών καλωδίων υψηλής τάσης τυποποιημένου μεγέθους 800 mm2 (185 MVA), προκαταρκτικού μήκους 5,3 km που θα συνδέει τον Υ/Σ Μεταφοράς «Πολεμίδια» με τον νέο Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι». Το εν λόγω μέγεθος καλωδίου αποτελεί μεγαλύτερο μέγεθος από τις αιτούμενες ανάγκες του αιτητή, ως εκ τούτου ο επιμερισμός με συντελεστή 9/40 επί του κόστους αυτού είναι δυσανάλογος και ως εκ τούτου καλείται ο αιτητής να επιφορτιστεί με αρκετά μεγαλύτερο κόστος από αυτό που του αναλογεί.
 • Ο νέος Υ/Σ Μεταφοράς «Ζακάκι», ως διαφαίνεται από τα έγγραφα των Προκαταρκτικών Όρων Σύνδεσης που εξέδωσε ο ΔΣΔ και τα έγγραφα του Διαγωνισμού 307/2018 του ΙΣΜ, αφορά την εγκαθίδρυση Υ/Σ Μεταφοράς 3x40MVA πλην του τρίτου Μ/Σ.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 84(6) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και μελέτησαν ενδελεχώς τη Γνωμάτευση του εμπειρογνώμονα και τα συμπεράσματα / εισηγήσεις του, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ο συντελεστής επιμερισμού της κεφαλαιουχικής δαπάνης που θα απαιτηθεί να επωμιστεί ο αιτητής στα πλαίσια της συνεισφοράς του επί του Κόστους Μεταφοράς να διαφοροποιηθεί από τους Προκαταρκτικούς Όρους Σύνδεσης που έχει εκδώσει ο ΔΣΔ προς τον αιτητή ICR Cyprus Resort Development Co Limited, για σκοπούς ηλεκτροδότησης του Casino Resort στη Λεμεσό, σε σ=0,121.
Ελλείψει ρητής πρόνοιας στην υφιστάμενη πολιτική χρέωσης για τον τρόπο χρέωσης, ο πιο πάνω συντελεστής βασίζεται στο μεσοσταθμικό κόστος των περιπτώσεων (α) Μ/Σ 2x40MVA για κάλυψη φορτίου 40MVA και καλώδια υψηλής τάσης δυναμικότητας 80 ή 120 ή 160MVA, (β) Μ/Σ 2x40MVA για κάλυψη φορτίου με ταυτοχρονισμό 60MVA και καλώδια υψηλής τάσης δυναμικότητας 80 ή 120 ή 160MVA και (γ) Μ/Σ 3x40MVA για κάλυψη φορτίου 80MVA και καλώδια υψηλής τάσης δυναμικότητας 80 ή 120 ή 160MVA.
 1. Να επανεξετάσουν την υφιστάμενη πολιτική χρέωσης και να προβούν σε διορθώσεις για αποφυγή μελλοντικών παρόμοιων περιπτώσεων με βάση τη Νομοθεσία.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.