Αρ. Απόφασης: 238/2017
 
Ημερομηνία: 7 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: ​Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν: 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 2 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2237kWp, στο Φ/Σχ. 2-234-347, τμήμα 3, τεμάχιο 174 και στο Φ/Σχ. 2-234-348, τμήμα 3, τεμάχια 175, 176 και 248, στο Μαρώνι, στην επαρχία Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Bioland Project 8 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1630kWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχια 287, 288 και 322, στον Πάνω Κουτραφά, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.