Αρ. Απόφασης: 232/2018
 
Ημερομηνία: 18 Δεκεμβρίου 2018
 
Θέμα: Αποξήλωση Μετασχηματιστή Τ3 στον Η/Σ Μονής  
 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε, μεταξύ άλλων, υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του Άρθρου 47 «Περιορισμός διάθεσης περιουσιακών στοιχείων του συστήματος μεταφοράς» το οποίο προνοεί: 
«Ο Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς δε θα εκποιεί ή θέτει εκτός λειτουργίας οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο που αποτελεί μέρος του συστήματος μεταφοράς και ούτε θα προβαίνει σε οποιαδήποτε υποθήκευση του συστήματος μεταφοράς χωρίς την προγενέστερη γραπτή έγκριση της ΡΑΕΚ», 
 
  • Το αίτημα του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ) προς τη ΡΑΕΚ για έγκριση, που υποβλήθηκε με επιστολή του με στοιχεία ΤΜ/246, ημερομηνίας 10 Δεκεμβρίου 2018, για να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες για την αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού,  
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.01 / 1671-18, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2018, με την οποία προτού εξουσιοδοτήσει τον ΙΣΜ να προχωρήσει με την υπό αναφορά αποξήλωση, ζήτησε από τον ΔΣΜΚ τις απόψεις του ως του καθ’ ύλην αρμόδιου για θέματα που αφορούν το Σύστημα Μεταφοράς, 
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ31/210.5.36, 210.4.16/183018, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2018, σε απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με την οποία δεν φέρει ένσταση για την άμεση αποξήλωση του πιο πάνω εξοπλισμού,    
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Την έγκριση του υπό αναφορά αιτήματος του ΙΣΜ για την αποξήλωση του Μετασχηματιστή Τ3 στον Η/Σ Μονής, στα πλαίσια πάντα της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.
  2. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΙΣΜ με κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
  3. Στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.