Αρ. Απόφασης: 229/2021

Ημερομηνία: 28/07/2021 

Θέμα: 
5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 9,09MW
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 84 Ltd (ΗΕ 394008), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,35MWp, στο Φ/Σχ. -/2-273-378, τεμάχιο 118, στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (ΗΕ 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,57MWp, στο Φ/Σχ. -/2-282-375, τμήμα 6 τεμάχια 272, 305, 488, 489 και 490, στο Λιοπτέρι της επαρχίας Αμμοχώστου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Cyprus Services Ltd (ΗΕ 401370), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,17MWp, στο Φ/Σχ. 49/64, τεμάχια 307 και 320 και στο Φ/Σχ. 55/08, τεμάχιο 275, στον Άγιο Θεόδωρο της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 34 Ltd (HE 375707), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ30/62, τεμάχιο 551, στην Αγία Βαρβάρα της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 61 Ltd (HE 388884), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 50/51, τεμάχιο 457, στο Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.