Αρ. Απόφασης: 228/2020
 
Ημερομηνία: 17/07/2020
 
Θέμα: Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 17 Ιουλίου 2020 υπ’ αριθμόν 46/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/753-2019 ημερομηνίας 31 Μαΐου 2019, Αρ. Εξερχ. 753/2019 προς τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. Ζ/1800/20/19 ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2019, Αρ. Εισερχ. 2022/2019 με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/803-19 ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2019, Αρ. Εξερχ. 803/2019 προς τον Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Διευθυντή Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2019, Αρ. Εισερχ. 2303/2019 με θέμα «Συμφωνία ΜΣΔ με Προμήθεια ΑΗΚ σχετικά με σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων».
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/916-19 ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2019, Αρ. Εξερχ. 916-2019 με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Η επιστολή του Διευθυντή ΜΡΔ της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. Α1229685 Ζ/1800/27/2019 ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2019, Αρ. Εισερχ. 2861/2019 με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/1178-19 ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2019, Αρ. Εξερχ. 1178/2019 προς το Διευθυντή ΜΡΔ της ΑΗΚ με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/079-20 ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2020, Αρ. Εξερχ. 079/2020 προς το Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ, με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Η επιστολή του Διευθυντή ΜΡΔ με Αρ. Φακ. Α1242118 Ζ/1800/02/2020 ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2020, Αρ. Εισερχ. 263/2020 με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2020 με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/254-20 ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2020, Αρ. Εξερχ. 254/2020 με θέμα «Σχόλια ΡΑΕΚ επί της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υπηρεσιών και της Συμφωνίας των Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων με πελάτες των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Διευθυντή ΜΡΔ ημερομηνίας 8 Μαΐου 2020, Αρ. Εισερχ. 1470/2020 με θέμα «Σχόλια ΡΑΕΚ στη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υπηρεσιών Μεταξύ ΜΡΔ και Προμήθειας».
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020 με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/888-20 ημερομηνίας 1 Ιουνίου 2020, Αρ. Εξερχ. 888/2020 με θέμα «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Η επιστολή του Διευθυντή ΜΡΔ της ΑΗΚ, Αρ. Φακ. Ζ/1890/26/2020 Ζ1248935 ημερομηνίας 17 Ιουνίου, Αρ. Εισερχ. 2114/20 με θέμα «Υπηρεσίες Λειτουργίας και Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2020 με θέμα «Εγκατάσταση και Λειτουργία των Σημείων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων».
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Την Απόφαση Αρ. 132/2020 της ΡΑΕΚ με θέμα «Διασφάλιση Ρευστότητας των Βασικών Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ»,
 • Όλη τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ για το θέμα της εγκατάστασης και λειτουργίας σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων όπως αυτή αναφέρεται πιο πάνω, και ιδιαίτερα:
  • το προσχέδιο της Σύμβασης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιών για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μεταξύ της ΒΡΔ Προμήθειας και των Μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων, το οποίο υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Διευθυντή ΜΡΔ της ΑΗΚ ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2019,
  • το αντίγραφο της υπογεγραμμένης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υπηρεσιών για τα Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που έγινε στις 30 Ιουλίου 2019,  που αποστάλθηκε με την επιστολή του Διευθυντή ΜΡΔ με Αρ. Φακ. Α1229685 Ζ/1800/27/2019 ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2019,
  • η αναφορά του Διευθυντή των ΜΡΔ ότι η ΑΗΚ βρίσκεται στο στάδιο μελέτης για την εγκατάσταση και λειτουργία νέου λογισμικού στους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, και το αίτημα που υποβλήθηκε για την έγκριση της ΡΑΕΚ για τη συνέχιση της έκδοσης τιμολογίων από τη ΒΡΔ Προμήθειας με βάση την υφιστάμενη διαδικασία μέχρι το τέλος του χρόνου, που αποστάλθηκαν με την επιστολή του Διευθυντή ΜΡΔ με Αρ. Φακ. Α1229685 Ζ/1800/27/2019 ημερομηνίας 19 Αυγούστου 2019,
  • Το γεγονός ότι δεν αποστάλθηκε χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της τιμολόγησης στα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από τις Μη Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ όπως αυτό είχε ζητηθεί με την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/1178-19 ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2019, προς το Διευθυντή ΜΡΔ της ΑΗΚ, και με την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/079-20 ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2020, προς το Γενικό Διευθυντή της ΑΗΚ,
  • Την ενημέρωση από το Διευθυντή ΜΡΔ ότι η ΑΗΚ έχει ετοιμάσει όλα τα σχετικά για την τιμολόγηση των χρηστών των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και τα πρώτα τιμολόγια θα εκδοθούν τον Μάρτιο του 2020, η ΒΡΔ Προμήθειας από την 1η Ιανουαρίου 2020 δεν τιμολογεί πλέον τους χρήστες για τη χρήση των φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, και η ΒΡΔ Προμήθειας τιμολογεί τις ΜΡΔ για την ενέργεια που καταναλώνεται σε κάθε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποστάλθηκε στη ΡΑΕΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. Α1242118 Ζ/1800/02/2020 ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2020,
  • Τα σχόλια της ΡΑΕΚ επί της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υπηρεσιών για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μεταξύ της ΒΡΔ της Προμήθειας ΑΗΚ και των ΜΡΔ ημερομηνίας 30 Ιουλίου 2019, που στάλθηκαν με την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.11.01/254-20 ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2020,
  • Την αναθεωρημένη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής  Ενέργειας και Υπηρεσιών για τα σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, η οποία υποβλήθηκε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Διευθυντή ΜΡΔ ημερομηνίας 8 Μαΐου 2020, με το οποίο υποβλήθηκε μετά τα σχόλια της ΡΑΕΚ,
  • Το προσχέδιο του τιμολογίου e-charge, καθώς και η συμφωνία μεταξύ ΜΡΔ και χρήστη σταθμών φόρτισης που επίσης υποβλήθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Διευθυντή ΜΡΔ ημερομηνίας 8 Μαΐου 2020,
  • Τις διευκρινήσεις που ζήτησε η ΡΑΕΚ επί της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Υπηρεσιών για τα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την επιστολή της Αρ. Φακ. 04.11.01/888-20 ημερομηνίας 1 Ιουνίου 2020,
  • Οι απαντήσεις του Διευθυντή ΜΡΔ της ΑΗΚ, που αποστάλθηκαν με επιστολή του Αρ. Φακ. Ζ/1890/26/2020 Ζ1248935 ημερομηνίας 17 Ιουνίου 2020, στην οποία ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το προσχέδιο της Συμφωνίας για τις υπηρεσίες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί και σταλεί στους πελάτες της υπηρεσίας e-charge και οι πληροφορίες αναφορικά με τις τιμές και τις χρεώσεις αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ όταν ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, και ότι δεν έχει εξασφαλιστεί έγκριση του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, και αφού (α) διαπίστωσαν ότι συμφωνούν με το προσχέδιο της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής  Ενέργειας και Υπηρεσιών για τα σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που στάλθηκε από το Διευθυντή ΜΡΔ της ΑΗΚ στις 8 Μαΐου 2020, και (β) εκτίμησαν ότι τα τιμολόγια που εκδίδονται από τις ΜΡΔ της ΑΗΚ δεν πρέπει να περιλαμβάνουν στοιχεία για ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 1. Την έγκριση του προσχεδίου της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής  Ενέργειας και Υπηρεσιών για τα σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων που στάλθηκε από το Διευθυντή ΜΡΔ της ΑΗΚ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ημερομηνίας 8 Μαΐου 2020, και το οποίο επισυνάπτεται ως Παράρτημα.
 2. Να δώσουν οδηγίες στη Διεύθυνση μη Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ όπως στα τιμολόγια για τη χρέωση των χρηστών της υπηρεσίας e-charge, να μην παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού, με την αναθεώρηση του τιμολογίου άμεσα, και όχι αργότερα από τα τιμολόγια που θα εκδοθούν από το τέλος Αυγούστου του 2020.