Αρ. Απόφασης: 225/2020

Ημερομηνία: 10/07/2020

Θέμα: 
Καθεστώς της υπ’ Αριθμόν Κ69/2020 Αδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού (Προσωρινές Μονάδες) Συνολικής Ισχύος 130MWe της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (Παραγωγή)
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Κ69/2020 Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, της ΒΡΔ Παραγωγής της ΑΗΚ, ΜΕΚ/ΜΑΣΚ, προσωρινές μονάδες συνολικής ισχύος 130MWe στη περιοχή Μαρί της επαρχίας Λάρνακας, (ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού), στα Φ/Σχ. 55/27, 55/28, 55/35 & 55/36, τεμάχια 304, 305, 306, 430, 432 και 791, λόγω μεταβολής των συνθηκών στις οποίες στηρίχτηκε η χορήγησή της.
  2. Ότι η ανάκληση της Άδειας τίθεται άμεσα σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
  3. Να επιδώσουν στον κάτοχο Άδειας ειδοποίηση ανάκλησης.