Αρ. Απόφασης: 223/2018

Ημερομηνία: 14/12/2018

Θέμα: Αίτηση για Μεταβίβαση της Υπ’ Αριθμόν E1761/2017 Εξαίρεσης από Aδεια Κατασκευής


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνει τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε1761/2017 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής της εταιρείας Densia Co Ltd στην εταιρεία Zidilia Ltd (ΗΕ 387584).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Zidilia Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.