Αρ. Απόφασης: 232/2023

Ημερομηνία: 14/07/2023

Θέμα: 1 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας 0,15MW

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στο πλαίσιο των εν ισχύ Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού ή στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού εφόσον τηρούνται οι πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και των μετέπειτα αναθεωρήσεων και τροποποιήσεων της, στον ΝΤ, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,149MWp, στο Φ/Σχ. 30/52, τεμάχιo 499, στα Πέρα Ορεινής της επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.