Αρ. Απόφασης: 221/2022

Ημερομηνία: 12/07/2022

Θέμα: 
Τροποποίηση της Υπ’ Αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ Αδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 43/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ΄ αριθμόν ΦΑ 2 - ΔΕΥΦΑ  Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ (εφεξής «κάτοχος Άδειας») στις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022 με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)» (Αρ. Εισερχ. 546/2022),
 • Το υπ’ αριθμόν 129/2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με θέμα «Άδεια Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Διευκρινήσεις προς ΔΕΦΑ Λτδ», ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2022, 
 • Το υπ’ αριθμόν 352/2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου – Εισήγηση Τομέα ΦΑ», ημερομηνίας 18 Μαΐου 2022,
 • Η δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 140/2022 Απόφασης της ΡΑΕΚ στο υπ’ αριθμόν 5367 τεύχος (Κύριο Μέρος – Τμήμα Β) της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του του Κανονισμού 10(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 (ΚΔΠ 298/2006) τροποποίησης της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου», ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, Αρ. Εξερχ. 844/2022,
 • Tο υπ’ αριθμόν 479/2022 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με θέμα «Τροποποίηση όρων Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης ΥΦΑ – Λήξη Περιόδου υποβολής Ενστάσεων και Παραστάσεων», ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2021 (Ν. 183 (Ι)/2004), και ειδικότερα:
  • το άρθρο 7(1)(α) σύμφωνα με το οποίο υπάγεται στην αρμοδιότητα της ΡΑΕΚ η χορήγηση, έλεγχος, τροποποίηση, μεταβίβαση, αναστολή ή ανάκληση άδειας ή παροχή εξαίρεσης από άδεια που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου,
  • το άρθρο 12(1) σύμφωνα με το οποίο άδεια που χορηγείται σύμφωνα με το Νόμο, τροποποιείται ή ανακαλείται ή αναστέλλεται ή μεταβιβάζεται ή παρατείνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται σε σχετικούς επί τούτου Κανονισμούς που εκδίδονται από τη ΡΑΕΚ,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 298/2006), και ειδικότερα: 
  • τον Κανονισμό 9 σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να τροποποιεί οποιαδήποτε άδεια σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στους παρόντες Κανονισμούς,
  • τον Κανονισμό 10(1) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ ανταποκρινόμενη σε πληροφορίες που έχει λάβει ή αυτεπάγγελτα δύναται να διατυπώνει πρόταση τροποποίησης οποιασδήποτε άδειας,
  • τον Κανονισμό 10(2)(α) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ προτού προβεί σε οποιαδήποτε τροποποίηση δίδει ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (3) και – (i) αναφέρει ότι προτείνει τροποποίηση άδειας καθορίζοντας τη συνέπεια της τροποποίησης αυτής, (ii) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους προτείνει την τροποποίηση αυτή, (iii) καθορίζει το χρόνο, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης της ειδοποίησης, μέσα στον οποίο δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις, αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από την τροποποίηση αυτή,
  • τον Κανονισμό 10(2)(β) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση η οποία έγινε μέσα στην πιο πάνω καθοριζόμενη προθεσμία,
  • τον Κανονισμό 10(3)(1) σύμφωνα με τον οποίο η ειδοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο (2) του Κανονισμού 10 γίνεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και όποτε το κρίνει σκόπιμο η ΡΑΕΚ, με συμπληρωματική δημοσίευση σε καθημερινής κυκλοφορίας εφημερίδα στη Δημοκρατία, καθώς και με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας,
  • τον Κανονισμό 10(4)(α) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ δύναται αφού εξετάσει δεόντως οποιεσδήποτε παραστάσεις ή ενστάσεις που έχουν γίνει, να αποφασίσει την τροποποίηση ή την απόσυρση ή την προσθήκη ως έχει, της προτεινόμενης τροποποίησης, ειδοποιώντας γραπτώς τον ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας,
  • τον Κανονισμό 10(5) σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ δημοσιεύει την τροποποίηση μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από τη λήψη της απόφασής της με βάση την παράγραφο (4), στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή, όποτε το κρίνει σκόπιμο, με συμπληρωματική δημοσίευση σε καθημερινή ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα της Δημοκρατίας.
 • Τον υπ’ αριθμόν 5(θ) όρο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υποχρέωση Εύρυθμης και Ασφαλούς Λειτουργίας της Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου) σύμφωνα με τον οποίο:
  «Ο διαχειριστής εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου διατηρεί απόθεμα ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός συστοιχίας αγωγών για προσωρινή αποθήκευση φυσικού αερίου (buffer storage). Το απόθεμα ασφαλείας αντιστοιχεί σε 125 tn φυσικού αερίου και διατηρείται σε πίεση 98barg (60οC). Ο διαχειριστής υποχρεούται να συντηρεί την συστοιχία των αγωγών ώστε να είναι διαθέσιμη οποτεδήποτε για την τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς.»,
 • Τον υπ’ αριθμόν 9(5) όρο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Γενικές Υποχρεώσεις) σύμφωνα με τον οποίο:
  «Έως την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκειμένου η ΡΑΕΚ να παρακολουθεί την πρόοδο σχετικά με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και να είναι πλήρως ενήμερη για το χρόνο έναρξης της εμπορικής λειτουργίας αυτής, o κάτοχος της Άδειας ενημερώνει αναλυτικά τη ΡΑΕΚ κάθε τρεις (3) μήνες σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας αυτής»,
 • Το γεγονός ότι ο κάτοχος της Άδειας με επιστολή του ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2022 (Αρ. Εισερχ. 546/2022), ανέφερε στη ΡΑΕΚ τη δυσκολία του επί της πλήρους εφαρμογής του όρου 5(θ) της Άδειας, καθότι:
  • Τα όρια της πίεσης σχεδιασμού της συστοιχίας αγωγών προσωρινής αποθήκευσης φυσικού αερίου που έχει καθοριστεί από τον τεχνικό σύμβουλο του κατόχου της Άδειας είναι πολύ κοντά στην πίεση λειτουργίας που ορίζει ο όρος 5(θ) της Άδειας, και συνεπώς εφαρμογή της οριζόμενης από τον όρο 5(θ) πίεσης λειτουργίας θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στον σχεδιασμό και υλοποίηση της εγκατάστασης ΥΦΑ, επιφέροντας περαιτέρω καθυστέρηση στην ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου,
  • Η διατήρηση της θερμοκρασίας αναφοράς του όρου 5(θ) θα αποτελέσει τεχνική πρόκληση, ενώ επιπρόσθετα θα είναι ενεργοβόρα και δαπανηρή.
 • Την υπ’ αριθμόν 140/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ με θέμα «Ειδοποίηση Τροποποίησης της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου», ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, σχετικά με την διατύπωση πρότασης τροποποίησης της Άδειας, την έκδοση ειδοποίησης τροποποίησης της Άδειας, καθώς και τη δημοσίευση της ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και γνωστοποίησής της στον κάτοχο της Άδειας,
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 140/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ο χρόνος εντός του οποίου δύναται να γίνουν παραστάσεις ή ενστάσεις σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση της Άδειας από οποιοδήποτε επηρεαζόμενο από αυτή, καθορίστηκε στις τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
 • Το γεγονός ότι η εκδοθείσα με την υπ’ αριθμόν 140/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ ειδοποίηση τροποποίησης της Άδειας δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 5367 τεύχος (Κύριο Μέρος – Τμήμα Β) της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022, και κοινοποιήθηκε την ίδια μέρα στον κάτοχο της Άδειας με την αποστολή αντιγράφου της δημοσίευσης, 
 • Το γεγονός ότι με το πέρας της ορισθείσας από την υπ’ αριθμόν 140/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ περιόδου των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της ειδοποίησης τροποποίησης της Άδειας στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και γνωστοποίησής της στον κάτοχο της Άδειας, ήτοι με το πέρας της 26ης Ιουνίου 2022, δεν έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ οποιεσδήποτε παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, και διαπίστωσαν ότι:
 • Έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν του ενάμιση έτους από τη χορήγηση της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού, και συνεπώς υπήρχε επαρκής χρόνος στη διάθεση του κατόχου της Άδειας να μελετήσει τους τεχνικούς περιορισμούς που θέτουν οι όροι της Άδειας στον σχεδιασμό της συστοιχίας αγωγών προσωρινής αποθήκευσης φυσικού αερίου, και είτε να καταθέσει στη ΡΑΕΚ τα σχόλιά του επί αυτών σε προγενέστερο στάδιο του σχεδιασμού, είτε να προσαρμοστεί με αυτούς,
 • Το ύψος του αποθέματος ασφαλείας εντός της συστοιχίας αγωγών προσωρινής αποθήκευσης φυσικού αερίου (buffer) που αναφέρεται στον όρο 5(θ) της Άδειας καθορίστηκε από τη ΡΑΕΚ στη βάση μελέτης που εκπόνησε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) αναφορικά με τους χρόνους που θα απαιτηθούν για εναλλαγή καυσίμου από φυσικό αέριο σε υγρά καύσιμα σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού Βασιλικού σε περίπτωση πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και δη του χείριστου σεναρίου, και συνεπώς οποιαδήποτε μείωση του ύψους του εν λόγω αποθέματος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής,
 • Νοουμένου ότι το ύψος του αποθέματος φυσικού αερίου εντός της  συστοιχίας αγωγών προσωρινής αποθήκευσης παραμείνει ως έχει οριστεί στον όρο 5(θ) της Άδειας, οποιαδήποτε κατά τον αδειούχο Διαχειριστή Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου τεκμηριωμένη μεταβολή των συνθηκών διατήρησης του φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών, από τις συνθήκες που ορίζει ο όρος 5(θ) της Άδειας, δεν ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής,  
 • Οι συνθήκες διατήρησης του φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών θα πρέπει να διασφαλίζουν την ασφάλεια, την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς έως την εξάντληση του αποθέματος,
 • Σύμφωνα με τον υπ’ αριθμόν 9(5) όρο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Γενικές Υποχρεώσεις) έως την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, προκειμένου η ΡΑΕΚ να παρακολουθεί την πρόοδο σχετικά με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και να είναι πλήρως ενήμερη για το χρόνο έναρξης της εμπορικής λειτουργίας αυτής, o κάτοχος της Άδειας ενημερώνει αναλυτικά τη ΡΑΕΚ κάθε τρεις (3) μήνες σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης εμπορικής λειτουργίας αυτής, 
 • Ο υπ’ αριθμόν 9(5) όρος της Άδειας δεν καθορίζει ακριβές διάστημα εντός του οποίου ο κάτοχος της Άδειας οφείλει να υποβάλει την τριμηνιαία ενημέρωση επί της προόδου της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και της εκτιμώμενης ημερομηνίας έναρξης της εμπορικής της λειτουργίας,  
 • Έως σήμερα δεν διαπιστώνεται τακτικότητα εκ μέρους του κατόχου της Άδειας στην υποβολή των εν λόγω αναφορών προόδου,
 • Δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε παραστάσεις ή ενστάσεις από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο και από τον κάτοχο της Άδειας, ήτοι την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ, αναφορικά με την προτεινόμενη από την υπ’ αριθμόν 140/2022 Απόφαση ΡΑΕΚ τροποποίηση της Άδειας, οι οποίες θα έπρεπε να εξεταστούν από τη ΡΑΕΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ περαιτέρω, εκτίμησαν ότι:
 • Νοουμένου ότι διατηρηθεί το ύψος του αποθέματος ασφαλείας στο επίπεδο που καθορίστηκε από τη ΡΑΕΚ στη βάση της μελέτης χείριστου σεναρίου που εκπόνησε ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ήτοι σε 125 tn, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς χρονικού διαστήματος για εναλλαγή καυσίμου σε περίπτωση πλήρους διακοπής τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και κατ’ επέκταση η ασφαλής λειτουργία του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής, δύναται να δοθεί ευελιξία στον κάτοχο της Άδειας στη βάση του σχεδιασμού του να καθορίζει τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στις οποίες θα διατηρείται το απόθεμα ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έως την εξάντληση του αποθέματος,
 • Για την έγκαιρη και αδιάλειπτη ενημέρωση της ΡΑΕΚ επί της προόδου της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου, η υποβολή των τριμηνιαίων αναφορών προόδου της υλοποίησης της εγκατάστασης ΥΦΑ που προβλέπεται από τον όρο 9(5) της Άδειας θα πρέπει να γίνεται τακτικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά το πέρας της εκάστοτε υπό αναφορά περιόδου. 
  Ωστόσο, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται τακτικότητα εκ μέρους του κατόχου της Άδειας στην υποβολή των εν λόγω αναφορών προόδου, για την έγκαιρη και αδιάλειπτη ενημέρωση της ΡΑΕΚ αναφορικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης ΥΦΑ, εγείρεται η ανάγκη του καθορισμού προθεσμίας εντός της οποίας ο κάτοχος της Άδειας υποχρεούται να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ την αναφορά προόδου κάθε τριμηνιαίας περιόδου, ως όρος της Άδειας,
 • Ο καθορισμός του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της εκάστοτε υπό αναφορά περιόδου ως προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης τριμηνιαίας αναφοράς προόδου, είναι εύλογος και προσδίδει επαρκή χρόνο στον κάτοχο της Άδειας για τη σύνταξη και υποβολή της σχετικής έκθεσης στη ΡΑΕΚ, χωρίς να υπονομεύει την έγκαιρη και αδιάλειπτη ενημέρωση της ΡΑΕΚ,
 • Η προτεινόμενη τροποποίηση της Άδειας που διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμόν 140/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 5367 τεύχος (Κύριο Μέρος – Τμήμα Β) της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας ημερομηνίας 27 Μαΐου 2022 και κοινοποιήθηκε στον κάτοχο της Άδειας, καταγράφει ρητά τα ανωτέρω σημεία,
 • Εν τη απουσία ενστάσεων και παραστάσεων επί της προτεινόμενης τροποποίησης της Άδειας, η ΡΑΕΚ δύναται δυνάμει του Κανονισμού 10(4)(α) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2006 (Κ.Δ.Π. 298/2006) να αποφασίσει την προσθήκη ως έχει της προτεινόμενης τροποποίησης, ειδοποιώντας τον ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας,
 • Πέραν από τον κάτοχο της Άδειας, δεν υπάρχει άλλος ενδιαφερόμενος κάτοχος άδειας στον οποίο θα έπρεπε να αποσταλεί γνωστοποίηση της τροποποίησης της Άδειας.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν και μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στο πλαίσιο της εξουσίας της ΡΑΕΚ για αυτεπάγγελτη τροποποίηση άδειας, δυνάμει του Άρθρου 12 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2021 και των Κανονισμών 9 και 10 της Κ.Δ.Π. 298/2006, και, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να προβούν στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου ως αυτή διατυπώθηκε και δημοσιεύτηκε ως ειδοποίηση τροποποίησης άδειας με την υπ’ αριθμόν 140/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Μαΐου 2022, ήτοι ως εξής:
  1. Τροποποίηση για σκοπούς παροχής ευελιξίας στον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου να καθορίζει στη βάση του σχεδιασμού του τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα διατηρείται το απόθεμα ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου για προσωρινή αποθήκευση φυσικού αερίου (buffer storage), νοουμένου ότι το ύψος του αποθέματος διατηρηθεί στους εκατόν είκοσι πέντε (125) τόνους (tn), και διασφαλίζεται η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έως την εξάντληση του αποθέματος, με την τροποποίηση του όρου 5(θ) της Άδειας ως ακολούθως.
   Αντικατάσταση της φράσης:
    
   ‘‘Το απόθεμα ασφαλείας αντιστοιχεί σε 125 tn φυσικού αερίου και διατηρείται σε πίεση 98barg (60 οC).’’
    
   Με την ακόλουθη φράση:
    
   ‘‘Το απόθεμα ασφαλείας αντιστοιχεί σε 125 tn φυσικού αερίου και διατηρείται σε συνθήκες (πίεσης και θερμοκρασίας) που καθορίζονται από τον κάτοχο της Άδειας στη βάση του σχεδιασμού του, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου έως την εξάντληση του αποθέματος.’’
    
  2. Τροποποίηση για σκοπούς καθορισμού στον όρο 9(5) της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου του κατά τη ΡΑΕΚ εύλογου χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της υπό αναφορά περιόδου, εντός του οποίου ο κάτοχος της Άδειας θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ αναλυτική τριμηνιαία ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής της λειτουργίας, με την τροποποίηση του όρου 9(5) της Άδειας ως ακολούθως.   
   Προσθήκη της ακόλουθης φράσης ως προτελευταία πρόταση:
    
   ‘‘Οι τριμηνιαίες αναφορές προόδου υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της εκάστοτε υπό αναφορά περιόδου.’’

  Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τροποποιήσεων ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου:
  1. καθορίζει στη βάση του σχεδιασμού του τις συνθήκες διατήρησης του αποθέματος ασφαλείας αεριοποιημένου φυσικού αερίου εντός της συστοιχίας αγωγών της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου για προσωρινή αποθήκευση φυσικού αερίου (buffer storage), υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια, η απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και η αδιάλειπτη τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς έως την εξάντληση του αποθέματος.
  2. θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ την αναλυτική τριμηνιαία ενημέρωση που προνοεί ο όρος 9(5) της Άδειας σχετικά με την πρόοδο της υλοποίησης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου και την εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης της εμπορικής της λειτουργίας, εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών μετά το πέρας της υπό αναφορά περιόδου.
 2. Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί μαζί με την τροποποιημένη Άδεια, εντός 45 ημερών από την λήψη της, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και να γνωστοποιηθεί στον κάτοχο της Άδειας, ήτοι την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λτδ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς.
 3. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και η τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 2 – ΔΕΥΦΑ Άδειας Διαχείρισης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.