Αρ. Απόφασης: 211/2020

Ημερομηνία: 10/07/2020


Θέμα: 2 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 4,25MWp

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια
    1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία L.K. Energy Ltd (ΗΕ 251639), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,1MWp, στο Φ/Σχ. 52/31, τεμάχιο 234, στην Ανώγυρα, της επαρχίας Λεμεσού με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
    2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 50/37Ε1, τμήμα 2, τεμάχιο 18, στην Τερσεφάνου, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.