Αρ. Απόφασης: 218/2023

Ημερομηνία: 11/07/2023

Θέμα: 
Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων Της Υπ’ Αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού και Αυτοπαραγωγής από την Εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2023 υπ’ αριθμόν 47/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Αυτοπαραγωγής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από συμβατικά καύσιμα, μη συνδεδεμένου με το δίκτυο, εγκατεστημένης ισχύος 900kW στο Φ/Σχ. (-/2-289-373), τμήμα 10, τεμάχιο 358, στην περιοχή Αγίας Νάπας, της επαρχίας Αμμοχώστου,
 • Το πόρισμα του ερευνόντος λειτουργού, Μηχανικού Ενέργειας, Χρίστου Καραγιάννη αναφορικά με την «Έρευνα για πιθανή παράβαση όρων της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και Αυτοπαραγωγής από την εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd», 
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 15 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021)», η οποία επιδόθηκε στην εταιρεία στις 3 Μαρτίου 2023, Αρ. Εξερχ. 2203/2022,
 • Η επιστολή του δικηγορικού γραφείου Ηρακλής Ν. Κυριακίδης ΔΕΠΕ, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ένσταση Εταιρείας Rock Amour Estate Company Ltd στο ΠΟΡΙΣΜΑ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου «Έρευνα Για Πιθανή Παράβαση Όρων της υπ’ Αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού και Αυτοπαραγωγής από την εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd, Σεπτέμβριος 2022», Αρ. Εισερχ. 2848/2023, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 443/2023 ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ένσταση στην Ειδοποίηση Παράβασης του Όρου 6(3)(Β) της υπ’ Αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού και Αυτοπαραγωγής της Εταιρείας Rock Amour Estate Company Ltd».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 12 έως 17,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004),
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διεξαγωγή Ερευνών) Κανονισμούς του 2004 (Κ.Δ.Π. 465/2004),
 • Τους όρους της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης, και ειδικότερα τον όρο 6(3)(β), σύμφωνα με τον οποίο ο κάτοχος της Εξαίρεσης οφείλει να εξασφαλίζει πριν από κάθε ενεργοποίηση του σταθμού/μονάδας, οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις ή άδειες οι οποίες απαιτούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • Την υπ’ αριθμόν 125/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Μαΐου 2022, με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια δυνάμει του άρθρου 12 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου»,
 • Την υπ’ αριθμόν 408/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Εξέταση Πιθανής Παράβασης Όρων της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και Αυτοπαραγωγής από την εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd», με την οποία η ΡΑΕΚ, αφού εκτίμησε ότι το γεγονός ότι η εταιρεία δεν κατέχει Άδεια Οικοδομής στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού που αδειοδοτήθηκε από τη ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής και Αυτοπαραγωγής, συνιστά εκ πρώτης όψεως παράβαση του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης, υιοθέτησε το πόρισμα του ερευνόντος λειτουργού και αποφάσισε την επίδοση ειδοποίησης παράβασης του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και Αυτοπαραγωγής στην εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 15(1) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, με την οποία η εταιρεία να καλείται να υποβάλει γραπτές ενστάσεις εντός 30 ημερών.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Με την ειδοποίηση που επιδόθηκε στην εταιρεία στις 3 Μαρτίου 2023, η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει τις γραπτές ενστάσεις της στην εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και Αυτοπαραγωγής εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης, και κατόπιν αιτημάτων της εταιρείας, στις 10 Μαΐου 2023 της αποστάλθηκε ολόκληρος ο φάκελος της έρευνας και παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων της μέχρι τις 10 Ιουνίου 2023,
 • Η εταιρεία υπέβαλε, μέσω των δικηγόρων της, ένσταση στην ειδοποίηση παράβασης του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού και Αυτοπαραγωγής και στο πόρισμα του ερευνόντος λειτουργού που υιοθετήθηκε από τη ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 408/2022 Απόφασή της. Η ένσταση φέρει ημερομηνία 10 Ιουνίου 2023 αλλά αποστάλθηκε στη ΡΑΕΚ στις 12 Ιουνίου 2023 δια τηλεομοιοτύπου και στις 13 Ιουνίου 2023 δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού έλαβαν υπόψη όλα τα ενώπιον τους στοιχεία και μελέτησαν ενδελεχώς τις ενστάσεις της εταιρείας, εκτίμησαν ότι:
 • Στην ένσταση της εταιρείας περιλαμβάνονται ισχυρισμοί οι οποίοι αφορούν μέρος του περιεχόμενου της έρευνας που διενεργήθηκε από τον ερευνόντα λειτουργό που δεν σχετίζεται με την εκ πρώτης όψεως διαπίστωση παράβασης του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301-2021 Εξαίρεσης από Άδεια και ως εκ τούτου, οι εν λόγω ισχυρισμοί δεν εμπίπτουν στο αντικείμενο της ειδοποίησης για εκ πρώτης όψεως παράβαση που επιδόθηκε στην εταιρεία και κρίνονται αβάσιμοι,
 • Οι ενστάσεις της εταιρείας αναφορικά με την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 125/2022, με την οποία αποφασίστηκε να διενεργηθεί αυτεπάγγελτη έρευνα για την εξέταση ενδεχόμενης παράβασης των όρων της υπ’ αριθμόν Ε3301-2021 Εξαίρεσης από Άδεια, και, συγκεκριμένα ότι η εν λόγω Απόφαση εκδόθηκε πεπλανημένα και δεν ήταν αποτέλεσμα δέουσας έρευνας, κρίνονται αβάσιμες, καθότι με την εν λόγω Απόφασή της η ΡΑΕΚ άσκησε την αρμοδιότητά της δυνάμει του άρθρου 12 του Ν.130(Ι)/2021 για αυτεπάγγελτη εξέταση συμμόρφωσης αδειούχου της με τους όρους της Εξαίρεσης από Άδεια που κατέχει, για την οποία δεν προηγείται οποιαδήποτε έρευνα, εφόσον αποτελεί ακριβώς την έναρξη της διεξαγωγής έρευνας,
 • Αναφορικά με τον ισχυρισμό της εταιρείας στις παραγράφους 20, 27 και 32 της Ενότητας (Β) της ένστασης ότι η ηλεκτρογεννήτρια εγκαταστάθηκε συνεπεία της μη έγκρισης για ηλεκτροδότηση από την ΑΗΚ και γι’ αυτό το λόγο στα σχέδια που σφραγίστηκαν από τις αρμόδιες αρχές περιλαμβανόταν υποσταθμός για απευθείας ηλεκτροδότηση από την ΑΗΚ και όχι η ηλεκτρογεννήτρια, κρίνεται ότι το γεγονός ότι η εταιρεία δεν είχε πρόθεση για εγκατάσταση του αδειοδοτημένου με την υπ’ αριθμόν Ε3301-2021 Εξαίρεση από Άδεια σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού όταν υπέβαλλε την αρχική αίτηση για Άδεια Οικοδομής, δεν αναιρεί την υποχρέωσή της δυνάμει του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301-2021 Εξαίρεσης από Άδεια σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού που κατέχει, να εξασφαλίσει πριν από την ενεργοποίηση του σταθμού, οποιεσδήποτε άλλες εγκρίσεις ή άδειες οι οποίες απαιτούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης και της Άδειας Οικοδομής,
 • Στις παραγράφους 1, 2, 21 και 26 της Ενότητας (Β) της ένστασης αναφέρεται ότι έχει υποβληθεί κατά παρέκκλιση Αίτηση για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας, στο πλαίσιο της οποίας συμπεριλαμβάνεται και αίτημα για τοποθέτηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού στο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Εντούτοις, στα έγγραφα που συνοδεύουν την ένσταση και αφορούν την υποβολή της πολεοδομικής αίτησης (Παραρτήματα Α έως Γ της ένστασης), δεν περιλαμβάνεται οποιαδήποτε αναφορά ή σχέδια που να αποδεικνύουν το αίτημα για τοποθέτηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού. Ειδικότερα, στην γνωστοποίηση λήψεως της πολεοδομικής αίτησης (Παράρτημα Β της ένστασης) αναγράφεται μόνο η περιγραφή αναπτύξεως «προσθήκες και μετατροπές σε εγκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα», ενώ στην ίδια την αίτηση (Παράρτημα Γ της ένστασης) αναγράφεται ότι η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά το ύψος και ορόφους του ξενοδοχείου, και δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε συμπερίληψη σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού,
 • Ακόμα κι εάν ευσταθεί ο ισχυρισμός της εταιρείας ότι στην κατά παρέκκλιση Αίτηση για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας συμπεριλαμβάνεται και αίτημα για τοποθέτηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, αυτό συνιστά περαιτέρω παραδοχή του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα η εταιρεία δεν έχει εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις ή άδειες οι οποίες απαιτούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού εκκρεμεί η εξέταση της κατά παρέκκλιση Αίτησης,
 • Δεν εντοπίζεται οποιοσδήποτε λόγος ένστασης που να τεκμηριώνει ότι η εταιρεία πριν από την ενεργοποίηση του αδειοδοτημένου με την υπ’ αριθμόν Ε3301-2021 Εξαίρεση από Άδεια σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού είχε εξασφαλίσει όλες τις εγκρίσεις ή άδειες οι οποίες απαιτούνται από τους Νόμους και Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Περαιτέρω, από το περιεχόμενο της ένστασης διαφαίνεται ότι πέραν από την Άδεια Οικοδομής, η εταιρεία δεν έχει εξασφαλίσει μέχρι σήμερα ούτε Πολεοδομική Άδεια στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού,
 • Tο σύνολο των στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν με την ένσταση της εταιρείας δεν ανατρέπει το αποτέλεσμα της Απόφασης υπ’ αριθμόν 408/2022 της ΡΑΕΚ και ως εκ τούτου διαπιστώνεται ότι υφίσταται παράβαση του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301-2021 Εξαίρεσης από Άδεια σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού καθότι ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού που αδειοδοτήθηκε από τη ΡΑΕΚ δεν συμπεριλαμβάνεται στην Άδεια Οικοδομής που κατέχει η εταιρεία.
Κατόπιν διαπίστωσης παράβασης του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301-2021 Εξαίρεσης από Άδεια σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ συζήτησαν αναφορικά με τις κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις που δύνανται να επιβληθούν δυνάμει του άρθρου 15(2) του Ν.130(Ι)/2021, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης και εκτίμησαν ότι:
 • Η μη συμπερίληψη του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού που αδειοδοτήθηκε από τη ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής και Αυτοπαραγωγής στην Άδεια Οικοδομής που κατέχει η εταιρεία συνιστά συνεχιζόμενη παράβαση του όρου 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης, για την επανόρθωση της οποίας απαιτείται να ολοκληρωθούν οι νενομισμένες διαδικασίες της Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αρχής,
 • Με την ένστασή της στην ειδοποίηση για εκ πρώτης όψεως παράβαση του όρου 6(3)(β), η εταιρεία δεν υπέβαλε οποιαδήποτε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι στην κατά παρέκκλιση Αίτηση για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας που υπέβαλε συμπεριλαμβάνεται και αίτημα για τοποθέτηση σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση ο χρόνος επανόρθωσης της παράβασης, επομένως, η επιβολή διοικητικού προστίμου για κάθε μέρα που η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται, καθώς και η αναστολή της εξαίρεσης για τόση χρονική περίοδο όση η ΡΑΕΚ θεωρήσει αναγκαία υπό τις περιστάσεις, κρίνονται ως μη κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις για την εν λόγω παράβαση,
 • Λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης, καθώς και του γεγονότος ότι μέχρι τη συμπερίληψη του σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από συμβατικά καύσιμα, μη συνδεδεμένου με το δίκτυο, στην Άδεια Οικοδομής που κατέχει η εταιρεία, οποιαδήποτε τυχόν ενεργοποίηση του εν λόγω σταθμού καθίσταται παράνομη, κρίνεται ως εύλογο, αναγκαίο και αναλογικό μέτρο η ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Αυτοπαραγωγής,
 • Εφόσον η ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Αυτοπαραγωγής καθίσταται αναγκαίο μέτρο για την παράβαση του όρου 6(3)(β) της Εξαίρεσης, κρίνεται σκόπιμο όπως μη επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ως επιπρόσθετη διοικητική κύρωση για την εν λόγω παράβαση.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 15 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι η εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd, με την μη κατοχή Άδειας Οικοδομής στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού που αδειοδοτήθηκε από τη ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής και Αυτοπαραγωγής, παραβιάζει τον όρο 6(3)(β) της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης.
 2. Την ανάκληση της υπ’ αριθμόν Ε3301/2021 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Αυτοπαραγωγής, η οποία κρίνεται ως εύλογο, αναγκαίο και αναλογικό μέτρο λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της σοβαρότητας και της διάρκειας της παράβασης, με έναρξη ισχύος από την ημερομηνία επίδοσης τελικής ειδοποίησης ανάκλησης στην εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd.
 3. Την επίδοση στην εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd τελικής ειδοποίησης ανάκλησης, δυνάμει του κανονισμού 16(2) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004), στην οποία να επισυνάπτεται η παρούσα Απόφαση.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, αμέσως μετά την επίδοσή της στην εταιρεία Rock Amour Estate Company Ltd, δυνάμει του άρθρου 17 του Ν.130(Ι)/2021.