Αρ. Απόφασης: 216/2023

Ημερομηνία: 11/07/2023

Θέμα: 
 Ένσταση από T.P. Aeolian Dynamics ltd για την Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 112-2023 με Θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2023 υπ’ αριθμόν 47/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η ένσταση της εταιρείας T.P. Aeolian Dynamics Ltd η οποία υποβλήθηκε μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ στις 10 Ιουνίου 2023, και αφορούσε την Απόφαση Αρ. 112/2023 και θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές», Αρ. Εισερχ. 2829/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ένσταση Καταναλωτή στην απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 112/2023 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»», και Αρ. Εξερχ. 1103/2023,
 • Η επιστολή της εταιρείας T.P. Aeolian Dynamics Ltd μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2023 με θέμα «Ένσταση στην απόφαση της ΡΑΕΚ ΑΡ. 112/2023 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»», Αρ. Εισερχ. 3106/2023, 
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα του αρμόδιου Λειτουργού της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023 με θέμα «Ένσταση στην απόφαση της ΡΑΕΚ ΑΡ. 112/2023 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»», Συνημμένο Ι,
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα εταιρείας T.P. Aeolian Dynamics Ltd ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023 με θέμα «Ένσταση στην απόφαση της ΡΑΕΚ ΑΡ. 112/2023 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»», Αρ. Εισερχ. 3118/2023,
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα του αρμόδιου Λειτουργού της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2023 με θέμα «Ένσταση στην απόφαση της ΡΑΕΚ ΑΡ. 112/2023 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»», Συνημμένο ΙΙ,
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα εταιρείας T.P. Aeolian Dynamics Ltd ημερομηνίας 29 Ιουνίου 2023 με θέμα «Ένσταση στην απόφαση της ΡΑΕΚ ΑΡ. 112/2023 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»», Αρ. Εισερχ. 3185/2023,
 • Το ηλεκτρονικό μήνυμα εταιρείας T.P. Aeolian Dynamics Ltd ημερομηνίας 10 Αυγούστου 2010 και Αρ. Φακ. Ν.419(Α)/Κ11-2006 με θέμα «Feasibility Study gia V100-1.8mw», Αρ. Εισερχ. 1344/2010,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 600-2022, ημερομηνίας 18 Αυγούστου 2022 με θέμα «Έλεγχος Λογαριασμών Αιολικών Πάρκων έτους 2020», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του αρμόδιου Λειτουργού υπ’ αριθμόν 459-2023 ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2023 με θέμα «Ένσταση από T.P. Aeolean Dynamics Ltd για την Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 112-2023 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές»».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη: 
 • Τους Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα τα άρθρα 5(1)(α) και 19(3), και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 63/2022 ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2022, με θέμα «Διαδικασία Υποβολής Ένστασης στη Βάση του Άρθρου 19(3) του Νόμου».
Αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ διαπίστωσαν ότι:
 • Η ένσταση της εταιρείας T.P. Aeolian Dynamics Ltd αφορά στα ακόλουθα σημεία:
  • ​​Στην Απόφαση Αρ. 112/2023 γίνεται αναφορά ότι η τιμή της Μέσης και Υψηλής Τάσης θα υπολογίζεται από την ΑΗΚ Προμήθεια με βάση τις εγκεκριμένες απώλειες σε μηνιαία βάση χωρίς να διευκρινίζεται αν ο τρόπος υπολογισμού παραμένει ο ίδιος με τα προηγούμενα χρόνια,
  • Η απόφαση με αριθμό 112/2023 δημιουργεί διακρίσεις μεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ-Η και ειδικά των παραγωγών της αιολικής ενέργειας. Συγκεκριμένα με βάση τη Συμφωνία Επιδότησης με το Ειδικό Ταμείο (Subsidy Agreement) και τη Συμφωνία Αγοράς της Ενέργειας με την ΑΗΚ (PPA) τα οποία έχουν κοινούς όρους για όλα τα αιολικά πάρκα, η τιμή πώλησης της ενέργειας από τα αιολικά πάρκα έχει οριστεί με ανώτατο όριο τα 16,6€cent/kWh μέχρι το όριο των 1500 kWh/kW ανά έτος. Πέραν της πιο πάνω παραγωγής η ενέργεια αγοράζεται από την ΑΗΚ Προμήθεια στην Τιμή ΑΠΕ-Η.
  • Η Τιμή Αγοράς ΑΠΕ-Η για τη Μέση Τάση η τιμή που θα ληφθεί υπόψιν για τον υπολογισμό της μέσης τιμής για την τετραετία θα εξακολουθήσει να είναι αυτή που ανακοινώνει η ΑΗΚ στην ιστοσελίδα της ή θα γίνει κάποιά άλλη ρύθμιση; και
  • Η εταιρεία T.P. Aeolian Dynamics Ltd διακριτός ανάμεσα στους υπόλοιπους παραγωγούς ΑΠΕ-Η και ειδικότερα των αιολικών πάρκων θα υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά και το έργο θα κινδυνεύει να καταστεί μη βιώσιμο αφού ο οικονομικός προγραμματισμός έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη την ήδη ρυθμισμένη τιμή πώλησης της ενέργειας μας με βάση τις Συμφωνίες μας με το Ειδικό Ταμείο και την ΑΗΚ.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς την ένσταση της εταιρείας καθώς και όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Ο υπολογισμός της τιμής της Μέσης και Υψηλής Τάσης συνάδει με τον τρόπο που υπολογιζόταν μέχρι σήμερα η τιμή ΑΠΕ-Η για τις διάφορες τάσεις αφού λαμβάνονταν υπόψη οι απώλειες για κάθε τάση (ως μέσο όρο εξαμήνου) ενώ με την απόφαση Αρ. 112/2023 η Τιμή ΑΠΕ-Η στη Μέση και Υψηλή Τάση θα υπολογίζεται με βάση τις μηνιαίες απώλειες των συστημάτων μεταφοράς και διανομής,
 • Η Απόφαση Αρ. 112/2023 ρυθμίζει την Τιμή ΑΠΕ-Η η οποία είναι η τιμή στην οποία η ΑΗΚ Προμήθεια αγοράζει την ενέργεια από ΑΠΕ εντός Εθνικών Σχεδίων Χορηγιών (ΕΣΧ) και Καθεστώτων Στήριξης (ΚΣ), και αφορά όλους τους παραγωγούς εντός ΕΣΧ και ΚΣ. Η επιπρόσθετη επιδότηση από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ&ΕΞΕ ώστε να συμπληρώνεται η εγγυημένη τιμή που λαμβάνει η εταιρεία T.P. Aeolian Dynamics Ltd ρυθμίζεται από τις πρόνοιες του «Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από Μεγάλα Εμπορικά Αιολικά, Ηλιοθερμικά και Φωτοβολταϊκά Συστήματα ,την αξιοποίηση Βιομάζας» (Σχέδιο). Η πρόνοια για οροφή στην παραγωγή ενέργειας για την οποία θα καταβάλλεται η επιπρόσθετη επιδότηση που αναφέρεται ρητά στο Σχέδιο και στη Σύμβαση Επιδότησης, ήταν εκ των προτέρων γνωστή στην εταιρεία T.P. Aeolian Dynamics Ltd, και ισχύει για όλους τους παραγωγούς κάτω από το εν λόγω Σχέδιο,
 • Ο περιορισμός στην καταβολή της επιδότησης από το Ταμείο ΑΠΕ&ΕΞΕ αφορά την παραγωγή πάνω από όριο το οποίο έχει τεθεί από το Σχέδιο και όχι όλη την παραγωγή της εταιρείας T.P. Aeolian Dynamics Ltd. Η τιμή ΑΠΕ-Η ορίζεται από τη ΡΑΕΚ και ο κάθε παραγωγός πραγματοποιεί τις δικές του προβλέψεις οι οποίες αποτελούν μέρος του επιχειρηματικού του πλάνου και του ρίσκου του,
 • Η Τιμή ΑΠΕ-Η της Μέσης Τάσης θα είναι η τιμή που θα δημοσιεύει η ΑΗΚ Προμήθεια στην ιστοσελίδα της για τη Μέση Τάση. Για την εν λόγω τιμή μέχρι και τον Μάιο η ΑΗΚ Προμήθεια δημοσιεύει την τιμή με βάση την προηγούμενη μεθοδολογία. Από την ημερομηνία εφαρμογής της εν λόγω απόφασης θα πρέπει να διαχωριστεί η Τιμή ΑΠΕ-Η από το κόστος αποφυγής και να παρουσιάζονται και τα δύο στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ Προμήθειας,
 • Σύμφωνα με τη μελέτη βιωσιμότητας που υπέβαλε η εταιρεία στη ΡΑΕΚ κατά την αίτηση τροποποίησης της άδειας της (αλλαγή του μοντέλου των γεννητριών) η βιωσιμότητα του έργου διασφαλίζεται από την εγγυημένη τιμή των 16.6 σέντ/kWh για τις πρώτες 1500 kWh/kW, η οποία εγγυημένη τιμή δεν έχει επηρεαστεί από την υπό αναφορά απόφαση,
 • Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ για το έτος 2020, παρόλο που η μέση τιμή ΑΠΕ-Η ήταν χαμηλότερη από τα 11 σέντ/kWh, δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη βιωσιμότητα της εταιρείας,
 • Η θέση της εταιρείας ότι «η εταιρεία μας διακριτός ανάμεσα στους υπόλοιπους παραγωγούς ΑΠΕ-Η και ειδικότερα των αιολικών πάρκων θα υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά και το έργο θα κινδυνεύει να καταστεί μη βιώσιμο αφού ο οικονομικός προγραμματισμός έχει καταρτιστεί λαμβάνοντας υπόψη την ήδη ρυθμισμένη τιμή πώλησης της ενέργειας μας με βάση τις Συμφωνίες μας με το Ειδικό Ταμείο και την ΑΗΚ», κρίνεται ως μη βάσιμη καθώς από τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ συνάγεται ότι η Απόφαση Αρ. 112-2023 δε δημιουργεί οποιεσδήποτε διακρίσεις αφού ο περιορισμός στη μέγιστη παραγωγή που λαμβάνει επιδότηση αποτελεί μέρος της Συμφωνίας Επιδότησης, οι πρόνοιες της οποίας ήταν εκ των προτέρων γνωστές στην εταιρεία, αλλά ούτε διαφαίνεται να θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του έργου.
 • Με τη δημιουργία ιστορικών στοιχείων για τις πραγματικές τιμές της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο καθορισμός της Τιμής Αγοράς από ΑΠΕ-Η δύναται να αλλάξει με απόφαση της ΡΑΕΚ,
 • Με την ένσταση της εταιρείας δεν έχει υποβληθεί οποιοδήποτε ουσιώδες νέο στοιχείο ή δεδομένο το οποίο θα μπορούσε να διαφοροποιήσει την απόφαση της ΡΑΕΚ κατά τον ουσιώδη χρόνο λήψης της Απόφασης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 5(1)(α) και 19(3), των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι, για όλους τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω, η ένσταση της εταιρείας T.P. Aeolian Dynamics Ltd για αναθεώρηση της Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 112-2023 με θέμα «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αναπροσαρμογής Καυσίμων Βασικών Διατιμήσεων και Κόστους Αποφυγής Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής και Καθορισμός Τιμής Αγοράς ΑΠΕ-Η από την ΑΗΚ-Προμήθεια για τα Έργα ΑΠΕ-Η που Εμπίπτουν στα Σχέδια Χορηγιών και Καθεστώτα Στήριξης της Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές» δεν δικαιολογεί αναθεώρηση της εν λόγω Απόφασης.
 2. Την υποχρέωση της ΑΗΚ Προμήθειας για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της της Τιμής ΑΠΕ-Η και της ΑΗΚ Παραγωγής για δημοσίευση στην ιστοσελίδα της του Κόστους Αποφυγής της Θερμικής Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής ανά τάση όπως υπολογίζονται με βάση την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 112-2023.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στην εταιρεία T.P. Aeolian Dynamics Ltd και στην ΑΗΚ Προμήθεια για ενημέρωση και τις δικές τους ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.