Αρ. Απόφασης: 216/2022

Ημερομηνία: 08/07/2022

Θέμα: Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΑΗΚ Μεταφοράς για το Έτος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 42/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/221869, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022, προς την ΑΗΚ Μεταφορά, με θέμα «Υποβολή Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2022», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 2808/22,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/221870, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022, προς την ΑΗΚ Προμήθεια, με θέμα «Διατίμηση για  Χρήση του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2022», η οποία κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 2809/22,
 • Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΑΗΚ Μεταφοράς προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, με θέμα «Υποβολή Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2022», το οποίο κοινοποιήθηκε στη ΡΑΕΚ, Αρ. Εισερχ. 2875/22, 
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/2221954, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, με θέμα «Υποβολή Εισήγηση Διατίμησης Δ-ΧΣ για το 2022», Αρ. Εισερχ. 2899/22, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 486/2022, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 156/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 375/2021, ημερομηνίας 17 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Έγκριση Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.7 για το Ημερολογιακό Έτος 2022», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 169/2022, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναθεωρημένοι Παράμετροι που Υπέβαλε ο ΔΣΔ για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, αναφορικά με τον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων της Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το έτος 2022, διαπίστωσαν ότι αυτός συνάδει με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα με τις πρόνοιες των άρθρων 22 και 23 καθώς επίσης και με τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, εκτίμησαν ταυτόχρονα την αναγκαιότητα έγκρισης αυτών. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για ανάκτηση από τη Διατίμηση Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) για το 2022, όπως αυτά υποβλήθηκαν με την επιστολή της ΑΗΚ Μεταφοράς προς το ΔΣΜΚ με επιστολή Αρ. Φακ. ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2022, με θέμα «Αναπροσαρμογή Επιτρεπόμενων Εσόδων ΒΡΔ Μεταφοράς για το έτος 2022», ως ακολούθως:
Πίνακας 1: Εγκεκριμένα Επιτρεπόμενα Έσοδα Δ-ΧΣ για το έτος 2022
Ανάκτηση από διατίμηση Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022 Απολογιστικές αναπροσαρμογές 2020 Συνολικά Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022
Διατίμηση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) σε βασική τιμή 36,042,101  -3,030,053 33,012,048
 
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΣΜΚ, με επιστολή με Αρ. Φακ. ΔΟ/604.1.1/2221954, ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2022, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΧΣ για το 2022», ως ακολούθως:
Πίνακας 2: Εγκεκριμένη Δ-ΧΣ για το έτος 2022
Διατίμηση Δ-ΧΣ 2022  
Δ-ΧΣ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Ψηλή Τάση 0.43 €σ/kWh
Δ-ΧΣ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Μέση Τάση 0.69 €σ/kWh
Δ-ΧΣ για καταναλωτές συνδεδεμένους στη Χαμηλή Τάση 0.70 €σ/kWh
 
 1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.