Αρ. Απόφασης: 209/2022

Ημερομηνία: 01/07/2022

Θέμα: 1 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής 0,712MW


Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, και αφού εκτίμησαν ότι το προτεινόμενο έργο εκ πρώτης όψεως:
  • αυξάνει την ασφάλεια του συστήματος καθότι σύμφωνα με την τεχνοοικονομική μελέτη ο σταθμός δύναται να ακολουθήσει εντολές κατανομής σύμφωνα με τους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής, και
  • είναι υψηλού επενδυτικού κινδύνου,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, ηλιοθερμικού τύπου, στην εταιρεία Vevino Trading Ltd (ΗΕ 418951), με 89 μηχανές Stirling, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,712MW, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με θερμική αποθήκευση με μέγιστη ισχύ εξόδου 0,712MW και αποθηκευτική ισχύ 15MWhe στο Φ/Σχ. -/2-271-378, τμήμα 10, τεμάχιο 348, 349 και 377 στην Άχνα της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Η Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.