ΑρΑπόφασης: 207/2024
 
Ημερομηνία: 02/07/2024
 
Θέμα: Αίτηση της εταιρείας GG Green Energy Storage Ltd (ΗΕ 448930) για Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Συστήματος Αποθήκευσης Ενέργειας για Εμπορική Χρήση (Υπ’ Αριθμόν Α1134)
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 του Ν. 130(Ι)/2021, καθώς και των Κανονισμών της Κ.Δ.Π. 538/2004, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν Άδεια εγκατάστασης συστήματος αποθήκευσης ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία GG Green Energy Storage Ltd (ΗΕ 448930), με μέγιστη ισχύ εξόδου 20MW και αποθηκευτική ισχύ 91,45MWh στο Φ/Σχ. 49/45, τεμάχιο 259 στη Σκαρίνου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία GG Green Energy Storage Ltd (ΗΕ 448930) όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 9(1) των  περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004 (Κ.Δ.Π. 538/2004) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.