Αρ. Απόφασης: 204/2019
 
Ημερομηνία: 05 Αυγούστου 2019

Θέμα: Υποβολή Στοιχείων Προς τη ΡΑΕΚ Από Κατόχους Άδειας Λειτουργίας οι Οποίοι Λειτουργούν Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρισμού Δυναμικότητας Άνω των 8 MW

 
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, συνεδρίασε αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο Ν.122(Ι)/2003 και ιδιαίτερα:
  • Το Άρθρο 97, σύμφωνα με το οποίο η ΡΑΕΚ δύναται να απαιτήσει όπως κάτοχος άδειας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο παράσχει οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο υλικό που μπορεί να είναι εύλογα αναγκαίο για την άσκηση από τη ΡΑΕΚ των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών της, και αυτή η απαίτηση πρέπει να γίνει με γραπτή ειδοποίηση που να καθορίζει την πληροφορία ή το έγγραφο και η οποία να ορίζει μέχρι πότε πρέπει να γίνει συμμόρφωση με την απαίτηση και σε ποια μορφή θα δοθεί η πληροφορία ή το έγγραφο,
  • Τα Άρθρα 24 (δ) και 24 (ε), σύμφωνα με τα οποία η ΡΑΕΚ έχει ως στόχο να διασφαλίζει ότι οι κάτοχοι των αδειών που λειτουργούν αποδοτικά, έχουν την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι αδειούχοι και η ΡΑΕΚ έχει ως στόχο να προάγει την ανάπτυξη μιας οικονομικά βιώσιμης και αποδοτικής αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Την Απόφαση 997/2013 ημερομηνίας 27/11/2013 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε το Έντυπο W2 το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα ετήσια αποτελέσματα λειτουργίας αιολικών πάρκων, το οποίο υποβάλλεται σε ετήσια βάση μέχρι τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους,
 • Την Απόφαση 223/2017 ημερομηνίας 24/10/2017 με την οποία η ΡΑΕΚ ενέκρινε αναθεωρημένο Έντυπο W2,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2019,
 • Το έντυπο Ε100, το οποίο αντικαθιστά το Έντυπο W2,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να δώσει οδηγίες σε όλους τους κατόχους άδειας λειτουργίας οι οποίοι λειτουργούν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού δυναμικότητας άνω των 8 MW, όπως υποβάλλουν κάθε έτος, εντός του χρονοδιαγράμματος, το Έντυπο Ε100 στη ΡΑΕΚ.  Το Έντυπο Ε100 είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ (www.cera.org.cy).
 2. Από την πιο πάνω υποχρέωση εξαιρείται η Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα της Παραγωγής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, η οποία υποβάλλει Χωριστούς Λογαριασμούς βάσει της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2014 (ΚΔΠ 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την υποβολή Χωριστών Λογαριασμών».
 3. Να δημοσιεύσει, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, την εν λόγω Απόφαση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
 4. Η Απόφαση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.