Αρ. Απόφασης: 201/2021

Ημερομηνία: 09/07/2021 

Θέμα:
 Απόρριψη αιτήματος παράτασης Ε2186/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι οι ενέργειες του ΑΦ δεν υποστηρίζουν και/ή τεκμηριώνουν την πρόθεση του για υλοποίηση του έργου της υπ’ αριθμόν Ε2186/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να απορρίψουν το αίτημα παράτασης του ΑΦ της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε2186/2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, για εμπορική χρήση, εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Στρουμπί, της επαρχίας Πάφου.
  2. Η απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στον ΑΦ και στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.