Αρ. Απόφασης: 200/2023

Ημερομηνία: 30/06/2023

Θέμα: 8 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 18,32MW


Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3MWp, στο τεμάχιο 387 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 35/55, στην κοινότητα Φοίτη της Επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3MWp, στο τεμάχιο 735 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 35/55, στην κοινότητα Φοίτη της Επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,3MWp, στο τεμάχιο 24 του Τμήματος 6, του Κτηματικού Σχεδίου -/2-146-355, στην κοινότητα Τάλας της Επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,38MWp, στο τεμάχιο 499 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 35/54, στην κοινότητα Δρύμου της Επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,17MWp, στο τεμάχιο 790 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 45/06, στην κοινότητα Πολέμι της Επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,5MWp, στο τεμάχιο 330 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 45/06, στην κοινότητα Πολέμι της Επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,77MWp, στο τεμάχιο 122 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 45/60, στην κοινότητα Άρμου της Επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Hubloc Energy Ltd (ΗΕ 439808), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,6MWp, στο τεμάχιο 74 του Τμήματος 0, του Κτηματικού Σχεδίου 46/26, στην κοινότητα Πενταλιά της Επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.