Αρ. Απόφασης: 20 / 2017
 
Ημερομηνία: 2 Φεβρoυαρίου 2017

Θέμα: Έγκριση μη δημοσίευσης των χωριστών λογαριασμών της ΑΗΚ για τα έτος 2016

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
  • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους Ν.122(Ι)/2003 έως Ν.211(Ι)/2015.
  • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών, Κ.Δ.Π. 370/2014, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στη ΡΑΕΚ, κατά την κρίση της, να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα Υπόχρεων Οργανισμών που επιδιώκουν τη μη δημοσιοποίηση στο σύνολο ή μέρος των Χωριστών Λογαριασμών (παράγραφος 4.4).
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Δεκεμβρίου 2016 (Αρ. Φακ. 04.08.01/1521-2016) με την οποία ζητά από την ΑΗΚ να υποβάλει στη ΡΑΕΚ χρονοδιάγραμμα υποβολής των Χωριστών Λογαριασμών και της σχετικής δημοσίευσης τους.
  • Την επιστολή της ΑΗΚ ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2017 (Αρ. Φακ. 04.11.01/139-2017), με την οποία ζητά την έγκριση της ΡΑΕΚ για μη δημοσίευση των Χωριστών Λογαριασμών για το έτος 2016 λόγω του ότι οι Χωριστοί Λογαριασμοί αποτυπώνουν τα αποτελέσματα του Λειτουργικού Διαχωρισμού ο οποίος δεν έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται ακόμη σε στάδιο υλοποίησης. 
  • Το Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2017.
  • Το γεγονός ότι ο Λειτουργικός Διαχωρισμός της ΑΗΚ δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους 2016, και η εφαρμογή του ολοκληρώθηκε προς το τέλος του έτους, την 1η Δεκεμβρίου 2016.
  • Την άμεση σχέση των Χωριστών Λογαριασμών με το στάδιο υλοποίησης του Λειτουργικού Διαχωρισμού, κάτι που σε συνάρτηση με τη μη ολοκλήρωση του Λειτουργικού Διαχωρισμού πριν το 2016 συνεπάγεται ότι οι Χωριστοί Λογαριασμοί του 2016 συμπεριλαμβάνουν αδυναμίες που πιθανόν να δώσουν λανθασμένα μηνύματα προς τους καταναλωτές και άλλους ενδιαφερόμενους.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  • Να δώσουν έγκριση για μη δημοσίευση των Χωριστών Λογαριασμών της ΑΗΚ για το έτος 2016.
  • Να ενημερώσουν την ΑΗΚ ότι από το έτος 2017 και μετέπειτα οι Χωριστοί Λογαριασμοί της ΑΗΚ θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2014 Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών, Κ.Δ.Π. 370/2014.