Αρ. Απόφασης: 199/2017
 
Ημερομηνία: 19 Σεπτεμβρίου 2017


Θέμα: Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν στην εταιρεία Smart Solar Power Ltd Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος 325kWp, στο Φ/Σχ. (53/12), τεμάχιο 239, στον Άγιο Θεράπων, στην επαρχία Λεμεσού με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Η Εξαίρεση από Άδεια θα εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.