Αρ. Απόφασης: 197/2021

Ημερομηνία: 05/07/2021 

Θέμα: 
Έκθεση Ασφάλειας Εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2021 υπ’ αριθμόν 47/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 10 Ιουνίου 2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2021.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Tους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2020 (Ν.183(Ι)/2004), σύμφωνα με τον οποίο η ΡΑΕΚ έχει την υποχρέωση να ενεργεί κατά τρόπο ώστε:
  • να διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια στην παροχή, ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην παροχή φυσικού αερίου (Άρθρο  6.1.στ),
  • να διασφαλίζει και δημοσιοποιεί μέτρα, τα οποία δυνατό να ληφθούν δυνάμει του Άρθρου 42 σε περίπτωση απρόβλεπτης κρίσης στην αγορά ενέργειας ή όταν απειλείται η ασφάλεια προσώπων, έργων ή εγκαταστάσεων ή της ακεραιότητας του δικτύου (Άρθρο 6.3.α),
  • να συντονίζει τα εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που αναφέρονται στο Άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο (Άρθρο 6.3.γ),
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ)2017/1938 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο και συγκεκριμένα την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης ασφάλειας προμήθειας από την Αρμόδια Αρχή που, δια του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου, είναι η ΡΑΕΚ,
 • Το γεγονός ότι στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν χορηγηθεί παρεκκλίσεις σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΕ)/ 2017/1938, οι οποίες θα αίρονται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που υπολογίζονται από την ημερομηνία της πρώτης ημέρας εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην επικράτειά της συμπεριλαμβανομένων παρεκκλίσεων επί της εκπόνησης εθνικών εκτιμήσεων επικινδυνότητας, σχεδίων προληπτικής δράσης και σχέδια έκτακτης ανάγκης,
 • Την ανάγκη για έγκαιρη λήψη μέτρων για την μείωση ή την εξάλειψη των κινδύνων που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι το προσχέδιο Έκθεσης Ασφάλειας Εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο που έχει ετοιμαστεί εντοπίζει και αναλύει τους βασικούς κινδύνους όσον αφορά στην ασφάλεια εφοδιασμού με φυσικό αέριο, αναλύει εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας υποδομών φυσικού αερίου και παρουσιάζει προληπτικές δράσεις, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εκδώσουν την «Έκθεση Ασφάλειας Εφοδιασμού με Φυσικό Αέριο», όπως δίνεται στο Παράρτημα Ι.
 2. Η εν λόγω Έκθεση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.