Αρ. Απόφασης: 196/2021

Ημερομηνία: 30/06/2021 

Θέμα: 1 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας 5MW

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Gigawatt Global (Cyprus) Ltd (ΗΕ 299312), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/31Ε2, τεμάχιο 10 στον Άγιο Ιωάννη, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος 30 χρόνια.
  2. Η Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Να απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 1489 αίτηση της εταιρείας Gigawatt Global (Cyprus) Ltd (ΗΕ 299312) για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 29/53, στο Μιτσερό, της επαρχίας Λευκωσίας,
  4. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.