Αρ. Απόφασης: 196/2018
 
Ημερομηνία: 19 Οκτωβρίου 2018
 
Θέμα: Πρόταση Τροποποίησης της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2016 Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Επιλέγοντες Καταναλωτές της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
 
 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 (Ν.122(Ι)/2003) και συγκεκριμένα το άρθρο 40,
 • Τις διατάξεις των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004) και συγκεκριμένα το Μέρος III -Τροποποίηση Άδειας,
 • Την υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Επιλέγοντες Καταναλωτές,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2015 (ΚΔΠ 164/2015) περί «Λεπτομερούς Σχεδιασμού για Διαφοροποίηση του Πλαισίου Ρύθμισης της Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρισμού της Κύπρου» η οποία αφορά το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση με αριθμό 243/2017 αναφορικά με τους «Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες Δυνάμει του Άρθρου 102 του Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου»,
 • Τους Πρότυπους Όρους Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες για την Περίοδο Ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Την ανάγκη διασφάλισης υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού και ισότητας μεταξύ των κατόχων άδειας προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες,
 • Την ανάγκη εναρμόνισης των όρων της υφιστάμενης Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε επιλέγοντες καταναλωτές της ΑΗΚ με το νέο μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 4/6/2018 στο οποίο επισυνάπτεται προσχέδιο τροποποιημένης Άδειας της ΑΗΚ για Προμήθεια Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες,
 
και αφού έκριναν ότι η Άδεια Προμήθειας της ΑΗΚ υπ’ αριθμό Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006 χρήζει τροποποίησης δια της αντικατάστασής της με το προσχέδιο Άδειας που υποβλήθηκε στη ΡΑΕΚ με το Εσωτερικό Σημείωμα ημερομηνίας 4/6/2018,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως ενεργοποιήσουν τις πρόνοιες του Κανονισμού 12(2) και 12(3) της ΚΔΠ 538/2004 και δημοσιεύσουν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ειδοποίηση για πρόταση τροποποίησης της Άδειας Προμήθειας της ΑΗΚ υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/ΠΘ1-2006.
 2. Αντίγραφο της ειδοποίησης θα αποσταλεί σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο Άδειας Προμήθειας.
 3. Το προσχέδιο της προτεινόμενης Άδειας Προμήθειας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.