Αρ. Απόφασης: 195/2023

Ημερομηνία: 27/06/2023

Θέμα:
 Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023 – 2032

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 27 Ιουνίου υπ’ αριθμόν 43/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032», Αρ. Εισερχ. 6245/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 1/2023, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2023 με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 12 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032», Αρ. Εξερχ. 44/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Φεβρουαρίου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032», Αρ. Εισερχ. 987/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 221/2023, ημερομηνίας 28 Μαρτίου 2023 με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ,  ημερομηνίας 26 Απριλίου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032», Αρ. Εξερχ. 675/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023, με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032», Αρ. Εισερχ. 2445/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 413/2023, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2023 με θέμα «Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), και ειδικότερα το άρθρο 50, και
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2022 (Κ.Δ.Π. 108/2022) με τίτλο «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών για τη διαμόρφωση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΔΣΔ για τη διαμόρφωση του ΔΠΑΣΔ 2023-2032 στη βάση της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2022 (Κ.Δ.Π. 108/2022),
 • Σύμφωνα με επιστολή του ΔΣΔ, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023, αναμένεται να συνεχιστεί η προσπάθεια για κατάδειξη των αναγκαίων υποδομών διανομής που αφορούν τόσο την ηλεκτροκίνηση όσο και την αποθήκευση, για παρουσίαση των εκτιμώμενων χρηματικών ροών όπως αυτές ζητήθηκαν από τη ΡΑΕΚ στην επιστολή της ημερομηνίας 26 Απριλίου 2023 και για τον διαχωρισμό των έργων σε έργα επέκτασης και έργα ενίσχυσης, προς πλήρη εναρμονισμό με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2022 (Κ.Δ.Π. 108/2022).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • H προσπάθεια που καταβλήθηκε από τον ΔΣΔ για τη διαμόρφωση του ΔΠΑΣΔ 2023-2032 καθώς και οι τροποποιήσεις που υπέβαλε με το αναθεωρημένο ΔΠΑΣΔ 2023-2032 με βάση των σχετικών υποδείξεων της ΡΑΕΚ, μπορούν να γίνουν αποδεκτές.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 50 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση του προτεινόμενου  Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Διανομής 2023-2032, όπως αυτό έχει υποβληθεί από τον ΔΣΔ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Φακ.: ΔΣΔ/326.8, ημερομηνίας 19 Μαΐου 2023, Αρ. Εισερχ. 2445/2023, με την προϋπόθεση όπως αφαιρεθούν από το προτεινόμενο ΔΠΑΣΔ που υποβλήθηκε από τον ΔΣΔ στις 19 Μαΐου 2023 οι εξής αναφορές:
  • §5.3.1, 5η Παράγραφος: Η εγκατάσταση της Υποδομής των Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης παρουσιάζει καθυστέρηση ένεκα προσφυγών κατά της διαγωνιστικής διαδικασίας στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφυγών. Αναμένεται να αρχίσει το 2023 και θα διαρκέσει 42 μήνες, δηλαδή το Έργο αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2026.
  • §9, 3η Παράγραφος: Οι πρόνοιες του πλαισίου παρατίθενται αναλυτικότερα στην ενότητα 9.2 της «Εμπεριστατωμένης Τεχνοοικονομικής Μελέτης Επανασχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής 2021-2030».
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΔ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 3. Στο πλαίσιο για όσο το δυνατό μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να καλέσουν τον ΔΣΔ να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη υπό οικονομικά αποδεκτούς όρους, ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και αποδοτικού συστήματος διανομής.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.