Αρ. Απόφασης: 195/2019

Ημερομηνία: 29/07/2019

Θέμα: Παρατάσεις Άδειων και Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, για εμπορική χρήση


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
 1. Να εγκρίνει το αίτημα παράτασης των πιο κάτω Αδειών και Εξαιρέσεων από Άδεια:
  1. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ56-2018 Άδειας Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  2. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Κ57-2018 Άδειας Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  3. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1991-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  4. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1992-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  5. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1900-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  6. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1940-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  7. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1941-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  8. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1942-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  9. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1957-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  10. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1958-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  11. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1901-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  12. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1955-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  13. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1956-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
  14. Παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθμόν Ε1882-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για πέντε (5) χρόνια,
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.