Αρ. Απόφασης: 194/2019

Ημερομηνία: 29/07/2019

Θέμα: Αίτηση για Τροποποίηση της Υπ’ Αριθμόν E1990/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνει τη τροποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος της υπ’ αριθμόν E1990/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής, της Ελισάβετ Νικολάου, από 0,2MWp σε 0,15MWp.
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην Ελισάβετ Νικολάου, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.