Αρ. Απόφασης: 193/2017
 
Ημερομηνία: 08 Σεπτεμβρίου 2017


Θέμα: Έγκριση των Παραμέτρων που Υπέβαλε ο ΔΣΜΚ των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1 της Αγοράς Ηλεκτρισμού

Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
 
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 80(3) το οποίο αφορά στην έκδοση Ρυθμιστικής Απόφασης για τη Μεταβατική Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού. 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 (ΚΔΠ 223/2017) περί «Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού» και συγκεκριμένα την παράγραφο 3 που αναφέρεται στη συγγραφή Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που θα διέπουν τη λεπτομερή λειτουργία της Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου. 
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
  • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης ‘Εκδοση 1.1. 
  • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.10.01/1093-2017, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2017, προς τον ΔΣΜΚ, με την οποία ζητήθηκε η υποβολή στη ΡΑΕΚ για έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων, οι οποίες εισήχθησαν στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης:
α) Την αριθμητική τιμή της μοναδιαίας χρέωσης UNCP και 
β) την αριθμητική τιμή του ορίου ανοχής TOLP.
 
  • Τις προτεινόμενες τιμές των πιο πάνω παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση, με την επιστολή του Δ/1021/171776, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2017.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

Την έγκριση των ακόλουθων παραμέτρων: 
 
A/A Παράμετρος Τιμή
1 Μοναδιαία χρέωση μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού  (UNCP) €20/MWh
2 Όριο ανοχής χρέωσης μη συμμόρφωσης απόκλισης της έγχυσης ενέργειας από την απόλυτη τιμή της καθαρής θέσης παράδοσης ενός παραγωγού (TOLP) 2%