Αρ. Απόφασης: 191/2020

Ημερομηνία: 05/06/2020


Θέμα: Μεταβίβαση της υπ’ Ε2144-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν τη μεταβίβαση της υπ’ Ε2144-2019 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φωτοβολταϊκό σύστημα, για εμπορική χρήση εγκατεστημένης ισχύος 3,19MWp, στο Μοναγρούλλι της επαρχίας Λεμεσού του κ. Αλέκου Αλεξάνδρου στην εταιρεία Tekos Renewable Technologies Ltd (ΗΕ 403923).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Tekos Renewable Technologies Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.