Αρ. Απόφασης: 188/2021

Ημερομηνία: 18/06/2021 

Θέμα: 
Αλλαγές στους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε Τελικούς Πελάτες – Έκδοση 1.1

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2021 υπ’ αριθμόν 43/2021, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • Η εισήγηση του Γραφείου της ΡΑΕΚ (Νομικές Υπηρεσίες), ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2021,
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 19 Απριλίου 2021.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003), (ο Νόμος),
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 04/2017 η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 80 του Νόμου η οποία προβλέπει για την εφαρμογή Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την πλήρη εφαρμογή του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού,
 • Την Απόφαση 118/2017 ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2017 η οποία προβλέπει για τους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Σύμφωνα με τις Πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης της ΡΑΕΚ Αρ. 04/2017,
 • Την Απόφαση 43/2021 ημερομηνίας 9 Φεβρουαρίου 2021 η οποία προβλέπει τις Διευκρινιστικές Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 1.6,
 • Ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 102(1) του Νόμου, για να διευκολυνθεί η δημιουργία εύρυθμων και διαφανών αγορών λιανικής στην Κοινότητα, η ΡΑΕΚ μεριμνά ώστε οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς, του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής, των επιχειρήσεων προμήθειας και των πελατών και, εφόσον είναι αναγκαίο, άλλων συντελεστών της αγοράς, να καθορίζονται στις συμβατικές ρυθμίσεις, τις δεσμεύσεις προς πελάτες, τους κανόνες ανταλλαγής δεδομένων και εκκαθάρισης, την κυριότητα δεδομένων και την ευθύνη των μετρήσεων,
 • Ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 102(2) του Νόμου, οι κανόνες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δημοσιοποιούνται, στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πελατών και των προμηθευτών στα δίκτυα και υπόκεινται στην εξέταση και έγκριση της ΡΑΕΚ
 • Την επικείμενη λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού,
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν την ανάγκη αλλαγών στους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες δυνάμει του άρθρου 102 του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν.122(Ι)/2003, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανόνες Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Τελικούς Πελάτες δυνάμει του άρθρου 102 του Νόμου περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ν.122(Ι)/2003, όπως δίνονται στο Παράρτημα Ι. 
 2. Την αναλυτική δημοσιοποίηση στο Παράρτημα ΙΙ των αλλαγών οι οποίες έχουν διενεργηθεί.
 3. Τη δημοσίευση των εν λόγω Κανόνων Προμήθειας στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ με δεσμευτική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.