Αρ. Απόφασης: 183/2022

Ημερομηνία: 17/06/2022

Θέμα: 
4 Εξαιρέσεις Κατασκευής 6,26MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΘΚ, συνολικής εγκατεστημένης 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 29/14, στο τεμάχιο 286 στο Ακάκι της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην JPB Energy Ltd (HE 415817), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στο Φ/Σχ. 45/13, στα τεμάχια 612, 613, 614, 615, 617, 625, 790, 791, 865, 866, 867, 868 στη Πολέμι της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Densol R. Ltd (ΗΕ 430440), συνολικής εγκατεστημένης 1,15MWp, στο Φ/Σχ. 28/37, στο τεμάχιο 160 στην Ευρύχου της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΞΧ, συνολικής εγκατεστημένης 0,96MWp, στo Φ/Σχ. -/2-285-376, τμήμα 4, στο τεμάχιο 197, στον Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.