ΑρΑπόφασης: 181/2024
 
Ημερομηνία: 11/06/2024
 
Θέμα: Καθορισμός Μέγιστης Δυναμικότητας Εγκαταστάσεων Ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ ή Συμπαραγωγής Υψηλής Απόδοσης για την Παροχή Προτεραιότητας Κατά την Κατανομή Φορτίου, Σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Ν. 130(Ι)/2021
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 11 Ιουνίου 2024 υπ’ αριθμόν 42/2024, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (στο εξής «ΔΣΜΚ) και Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (στο εξής «ΔΣΔ»), ημερομηνίας 10 Φεβρουαρίου 2022 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021», Αρ. Εξερχ 208/2022,
 • Η κοινή επιστολή του ΔΣΜΚ και ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2022 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130.Ι.2021», Αρ. Εισερχ i-1506/2022,
 • To Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 314/2022, ημερομηνίας 2 Μαΐου 2022, με θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, ημερομηνίας 5 Μαΐου 2022 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021», Αρ. Εξερχ. o-678/2022,
 • H κοινή επιστολή του ΔΣΜΚ και ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 4 Ιουνίου 2022 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130.Ι.2021», Αρ. Εισερχ. i-2859/2022,
 • H κοινή επιστολή του ΔΣΜΚ και ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2022 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130.Ι.2021», Αρ. Εισερχ. i-3133/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 568/2022, ημερομηνίας 2 Αυγούστου 2022, με θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, ημερομηνίας 3 Μαρτίου 2023 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021», Αρ. Εξερχ. o-360/2023,
 • Η κοινή επιστολή του ΔΣΜΚ και ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Απριλίου 2023 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021», Αρ. Εισερχ. i-2117/2023,
 • To Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 429/2023, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2023, με θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ προς τους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ, ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2023 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021», Αρ. Εξερχ. o-1114/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Οκτωβρίου 2023 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(1)/2021», Αρ. Εισερχ. i-4900/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 802/2023, ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2023, με θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, με κοινοποίηση στον ΔΣΔ, ημερομηνίας 17 Νοεμβρίου 2024, και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης - Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021», Αρ. Εξερχ. o-2219/2023,
 • Τα πρακτικά της Συνεδρίας σε τεχνοκρατικό επίπεδο Αρ. 2Τ/2024, μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΔ, ημερομηνίας 5 Δεκεμβρίου 2023, με θέμα «Εφαρμογή Άρθρου 102 του Νόμου Ν. 130(Ι)2021 και Συμμετοχή Εγκαταστάσεων Αποθήκευσης στη Μεταβατική Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Ιανουαρίου 2024 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(1)/2021», Αρ. Εισερχ. i-408/2024,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 151/2024, ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2024, με θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 - Ν. 130(Ι)/2021»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, με κοινοποίηση στον ΔΣΔ, ημερομηνίας 19 Μαρτίου 2024 και θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης - Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν. 130(Ι)/2021», Αρ. Εξερχ. o-446/2024, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ με Αρ. 344/2024, ημερομηνίας 30 Μαΐου 2024, με θέμα «Κατανομή του Φορτίου Ηλεκτροπαραγωγής στις Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής και Απόκρισης της Ζήτησης – Άρθρο 102 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 - Ν. 130(Ι)/2021».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (N.130(I)/2021) και ειδικότερα το άρθρο 102(3)(β),  
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα το άρθρο 12 που προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν κατανομή κατά προτεραιότητα για ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 400 kW.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η μέγιστη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, για τις οποίες ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ, κατά την κατανομή φορτίου δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ως οι πρόνοιες του άρθρου 102 (2), χρήζει καθορισμού, ως οι πρόνοιες του άρθρου 102 (3) (β), των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (N.130(I)/2021).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι o καθορισμός της μέγιστης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, για τις οποίες ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ, κατά την κατανομή φορτίου δίδουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να οριστεί ως το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 4, 5(4)(α), 5(4)(β) και 102(3)(β) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τον καθορισμό της μέγιστης δυναμικότητας των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, για τις οποίες ο ΔΣΜΚ και ο ΔΣΔ κατά την κατανομή φορτίου δίδουν προτεραιότητα στα 400 kW, συμπεριλαμβανομένου.
 2. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στους ΔΣΜΚ και ΔΣΔ για τις ενέργειες τους.
 3. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ να εφαρμόσει την παρούσα Απόφαση στην επόμενη Δοκιμαστική Περίοδο Λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.