Αρ. Απόφασης: 181/2022

Ημερομηνία: 10/06/2022

Θέμα: 
5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 8,1MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 76 Ltd (ΗΕ 393411), συνολικής εγκατεστημένης 1MWp, στο Φ/Σχ. 29/25, στο τεμάχιο 254 στην Βυζακιά της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 78 Ltd (HE 394322), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,6MWp, στο Φ/Σχ. 52/24, στο τεμάχιο 4 στην Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 79 Ltd (HE 393437), συνολικής εγκατεστημένης 1,5MWp, στo Φ/Σχ. 35/38 τεμάχια 243, 246 και στο Φ/Σχ. 35/46, τεμάχια 100, 101 στη Σίμου της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 81 Ltd (ΗΕ 393994), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 28/24, τεμάχια 276 και 277, στο Κουτραφά της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 86 Ltd (ΗΕ 394102), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. -/2-223-389, τεμάχιο 10, στους Αγίους Τριμιθιάς της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.