Αρ. Απόφασης: 176/2021

Ημερομηνία: 08/06/2021 

Θέμα: 
Παράβαση Όρων της Υπ' Αριθμόν Ν.420/Ε571-2011 Εξαίρεσης Από Άδεια Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, στη βάση των διαμειφθέντων αποφάσισαν:
  1. Ότι με τις ενέργειες της, ήτοι την αντικατάσταση της αδειοδοτημένης ηλεκτρογεννήτριας με δύο άλλες ηλεκτρογεννήτριες και την λειτουργία του σταθμού της με μη αδειοδοτημένες ηλεκτρογεννήτριες, η εταιρεία A.F. Athienou Farmers Gas Ltd έχει παραβιάσει τους όρους 5, 8 και 18 της υπ’ αριθμόν Ν.420/Ε571-2011 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας που κατέχει.
  2. Ότι ασκώντας την διακριτική τους ευχέρεια σε σχέση με την δυνατότητα επιβολής διοικητικού προστίμου και λαμβάνοντας υπόψιν τα ελαφρυντικά δεδομένα που παρουσιάζονται στη παρούσα διαπιστωθείσα παράβαση όπως μην επιβάλουν διοικητικό πρόστιμο στην εταιρεία A.F. Athienou Farmers Gas Ltd.
  3. Όπως επιδοθεί γραπτή αυστηρή σύσταση συμμόρφωσης προς την εταιρεία A.F. Athienou Farmers Gas Ltd αναφορικά με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους σχετικούς Νόμους και Κανονισμούς καθώς και τους όρους της Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας που κατέχει.
  4. Όπως εξεταστεί το αίτημα τροποποίησης της Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας  που υπέβαλε η εταιρεία από το Γραφείο της ΡΑΕΚ.
  5. Όπως η παρούσα Απόφαση επιδοθεί στην εταιρεία A.F. Athienou Farmers Gas Ltd.