Αρ. Απόφασης: 175/2019

Ημερομηνία: 12/07/2019

Θέμα: Αίτηση για Μεταβίβαση της Υπ’ Αριθμόν E1928/2018 Εξαίρεσης από Aδεια Κατασκευής


H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) αποφάσισε:
  1. Να εγκρίνει τη μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν E1928/2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής του Ιωάννη Μιχαηλίδη στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd (ΗΕ 396442).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ θα γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία I.P.D. Heliotropio Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.