Αρ. Απόφασης: 172/2021

Ημερομηνία: 04/06/2021 

Θέμα: 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε1846-2018 Εξαίρεσης από Άδεια
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου, και
  • η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Santiam Investment III Ltd (HE 379048) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε1846-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, και την μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 3MWp σε 2,1MWp και την τροποποίηση της χωροθέτησης στο Φ/Σχ. 29/11, τεμάχια 93, 95, 96, 849 και 885, στη Περιστερώνα, της επαρχία Λευκωσίας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.