Αρ. Απόφασης: 170/2022

Ημερομηνία: 07/06/2022

Θέμα: 
5 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 2,18MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Niki Polykarpou Ltd  (ΗΕ 430061), συνολικής εγκατεστημένης 0,19MWp, στο Φ/Σχ. 35/53, στα τεμάχια 555 και 556 στην Γιόλου της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Renewable Solarviking Ltd (HE420284), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στο Φ/Σχ. 45/14, στο τεμάχιο 1035 στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Renewable Solarviking Ltd (HE420284), συνολικής εγκατεστημένης 0,5MWp, στο Φ/Σχ. 45/05, τεμάχιο 597 στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην A&T Energy Ltd (ΗΕ 433889), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,49898MWp, στο Φ/Σχ. 45/09, τεμάχιο 710, στην Πέγεια της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην A&T Energy Ltd (ΗΕ 433889), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,49898MWp, στο Φ/Σχ. 45/21, τεμάχιο 352, στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.