Αρ. Απόφασης: 168/2022

Ημερομηνία: 03/06/2022

Θέμα: 
Επιτρεπόμενα Έσοδα για τη Διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας για το Έτος 2022
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 03 Ιουνίου 2022 υπ’ αριθμόν 33/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/ΑC/137.8/3-2021, ημερομηνίας 31 Αυγούστου 2021, με θέμα «Υποβολή Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2022 βάσει των Χωριστών Λογαριασμών του έτους 2020», Αρ. Εισερχ. 3388/2021,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγής, με Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/326.8/7-2021, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Υποβολή Αναπροσαρμογής Επιτρεπόμενων Εσόδων της ΒΡΔ Παραγωγής για το έτος 2022 βάσει των Χωριστών Λογαριασμών του έτους 2020 – Διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών», Αρ. Εισερχ. 3655/2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 692/2021, ημερομηνίας 23 Σεπτεμβρίου 2021, με θέμα «Απολογιστικές Αναπροσαρμογές ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2020 και τα Προτεινόμενα Επιτρεπόμενα Έσοδα για το 2022»,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, Αρ. 759/2021, ημερομηνίας 20 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022 – Αναθεωρημένο Σημείωμα», 
 • Η επιστολή του Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΕΥ»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137 ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2022, με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί για το έτος 2020», Αρ. Εισερχ. 1113/2022,
 • H επιστολή της ΑΗΚ με Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/8 ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2022, με θέμα «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020», Αρ. Εισερχ. 1114/2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, Ν.130(Ι)/2021, και ειδικότερα τα Άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2018, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2018 με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και των Διατιμήσεων για τις Βασικές Ρυθμιζόμενες Δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 82/2022, ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2022 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2020», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 158/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022 με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022».
Αφού τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι:
 • τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας για το έτος 2022 και
 • ο υπολογισμός των απολογιστικών αναπροσαρμογών για τη διατίμηση επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας του έτους 2020 που θα εφαρμοστεί στα Επιτρεπόμενα Έσοδα του έτους 2022, 
συνάδουν με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο, Ν.130(Ι)/2021, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23, και με τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015, αφού έχει υπολογιστεί ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, και ταυτόχρονα εκτίμησαν την αναγκαιότητα έγκρισης αυτών. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου Ν.130(Ι)/2021, αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα για τη διατίμηση για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) για το έτος 2022 όπως υποβλήθηκαν από το ΔΣΜΚ με επιστολή Αρ. Φακ. ΔΣ/120.3/213702, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2021.
 2. Να δοθεί προκαταρκτική έγκριση για τις απολογιστικές αναπροσαρμογές της διατίμησης για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) για το έτος 2020 όπως υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Παραγωγή με επιστολή Αρ. Φακ. ΠΗ/ΟΔ2/326.8/7-2021, ημερομηνίας 20 Σεπτεμβρίου 2021.
 3. Να δώσουν οδηγίες στο ΔΣΜΚ όπως υποβάλει προς την ΑΗΚ Προμήθεια τη διατίμηση για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) υπολογιζόμενη σε ετήσια βάση για το έτος 2022, για σκοπούς ετοιμασίας των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ).
 4. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως λάβει υπόψη και την παρούσα Απόφαση για τον υπολογισμό των διατιμήσεων προμήθειας (Δ-ΠΠ) για το έτος 2022.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.