Αρ. Απόφασης: 163/2018

Ημερομηνία: 21/08/2018

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ58-2018 Άδειας Κατασκευής 


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν:
 
  1. Να προβούν στην προτεινόμενη από την εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ58-2018 Άδειας Κατασκευής με την προσθήκη 3 νέων όμορων τεμαχίων, στο Φ/Σχ. 55/06, τεμάχια 136, 245 και 247 στο Ψεματισμένο της επαρχία Λάρνακας.
  2. Η παρούσα απόφαση, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ και θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς .  
  3. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της  αρχικά εκδοθείσας άδειας.