ΑρΑπόφασης: 158/2024
 
Ημερομηνία: 14/05/2024
 
Θέμα: 2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 1,35MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στον ΑΑ, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 35/54, τεμάχιο 678, στη Θρίνια της επαρχίας Πάφου, της επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς στην εταιρεία Space Guard Ltd (ΗΕ 263429), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 35/29, στα τεμάχια 220 και 293, στη Φιλούσα Χρυσοχούς, της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια
  3. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.